gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Spørsmål og svar

Vi mottar endel spørsmål knyttet til arbeidet med vannforvaltning. Dette er spørsmål som flere lurer på. Spørsmål stilles til vannportalen@miljodir.no.

Aktuelle spørsmål og svar:

 • Vann-Nett: Hvordan registrere forventet miljøtilstand og bruk av §9 utsatt frist: Svar i eget brev til vannregionmyndighetene.
 • Vann-Nett: Konkretisering av miljømål for strekt modifiserte vannforekomster. Eget vedlegg til brev til vannregionmyndighetene i mai 2015.
 • Skal alle vannforekomster være registrert med kjemisk tilstand (miljømål) i Vann-Nett: Miljømål for kjemisk tilstand registreres i Vann-Nett for vannforekomster med overvåkingsdata og kunnskap om tilstanden. I de øvrige vannforekomstene er miljømålet god kjemisk tilstand. Dette er det ikke krav til at man bruker ressurser på å fylle ut i Vann-Nett. Men dette må omtales i tekst i vannforvaltningsplanen (hvor mange vannforekomster med hvilket miljømål). På direktoratsnivå vil man vurdere om registrering er nødvendig før rapporteringen til ESA i 2016. Dette vil da eventuelt fylles ut sentralt.
 • Hva skal være registrert i Vann-Nett innen vedtak av regional vannforvaltningsplan i fylkestingene? : Følgende bør ligge i Vann-nett ved vedtak i fylkesting og frem til rapporteringen er avsluttet:Miljømål,tiltak,unntak. I tillegg bør man være restriktiv ved endring av risikovurdering – kun for oppretting av feil og det bør jo helst ikke eksistere tiltak der. I tillegg: Inndeling av vannforekomster skal ikke endres før etter rapporteringen i 2016.
 • Feil i funksjonalitet på vannportalen - skjema for tilbakemeldinger fungerer ikke: Det er dessverre fremdeles tekniske feil i den nye vannportalløsningen. Det jobbes for å rette opp feilen. Da det er flere ting som henger sammen så vi det ta noe tid før dette er rettet opp. I mellomtiden, ta kontakt med vannportalen@miljodir.no eller ta kontakt med den aktuelle vannregionmyndigheten.
 • Unntak § 9 Fristutsettelse: Når skal fristutsettelse etter vannforskriftens § 9 brukes? Vannforskriftens § 9 gir mulighet til å forlenge fristen for måloppnåelse med inntil 12 år for å sikre gradvis måloppnåelse og forutsatt at vilkårene i § 9 er oppfylt; det av tekniske årsaker ikke lar seg gjennomføre innenfor fristen, det er uforholdsmessig kostnadskrevende eller det pga. naturforhold ikke lar seg gjøre innenfor fristen.

  Det er viktig å understreke at fristutsettelse ikke betyr at ingenting skal gjøres fram mot 2021. Tidsutsettelse kan i praksis benyttes der man ikke har nok kunnskap til å foreslå tiltak eller der tiltak ikke er prioritert i denne planfasen. En nærmere omtale av kriteriene fremgår av oversettelsen av EUs unntaksveileder som ligger på vannportalen.

 • Vann-Nett: hvordan skal bruk av § 9 registreres i vann-nett? Dersom en anvender § 9 om utsatt frist, skal dette fremgå og begrunnes både i forvaltningsplan og i Vann-Nett. Dersom en anvender § 9 om utsatt frist på en vannforekomst som har forventning om å nå god økologisk tilstand i løpet av periodene 2022 - 2027 eller 2028 - 2033, skal en i Vann-Nett angi forventet økologisk og kjemisk tilstand (god tilstand/oppnår god) i 2021. For perioden 2022 - 2027 og eventuelt perioden 2028 – 2033 skal forventet måloppnåelse oppgis, det vil si når en tror at miljømålet blir nådd. I kommentarfeltet skal det angis en begrunnelse for unntaket. Hvilke kvalitetselement som medfører at miljømålet ikke nås og som dermed må bedres skal knyttes til tiltaket under fanen «effekt» i tiltaksmodulen. Husk at både unntaksparagraf og unntaksbegrunnelse (to nedtrekksmenyer) må fylles inn for unntak.
 • Unntak § 10 Mindre strenge miljømål: Når kan mindre strenge miljømål etter vannforskriftens § 10 benyttes? Det kan settes mindre strenge miljømål for vannforekomster som er så sterkt påvirket av menneskelig aktivitet, at oppnåelse av miljømålene vil være umulig eller uforholdsmessig kostbart, forutsatt at de tre vilkårene for dette er oppfylt, jfr. vannforskriften § 10.

  I utgangspunktet står man fritt i å bruke § 9 om fristutsettelse eller § 10 om mindre strenge miljømål, men bestemmelsene forutsetter at man først foretar en vurdering av mulighetene for å nå miljømålet innenfor de mulighetene som ligger i fristutsettelse etter § 9, og dersom det ikke lar seg gjøre, at man dernest vurderer om vilkårene for mindre strenge miljømål i § 10 foreligger. Dvs. at § 10 skal brukes med forsiktighet og rent unntaksvis. En nærmere omtale av kriteriene fremgår av oversettelsen av EUs unntaksveileder som ligger på vannportalen.

  For 2015-planene, er det imidlertid anbefalt at mindre strenge miljømål bare skal brukes dersom det fremgår av nasjonale føringer, jfr. forvaltningsplanveileder punkt 4.4.2. Nasjonale føringer er kun gitt i ett tilfelle og gjelder bekkeinntak i regulerte vassdrag, jfr. Nasjonale føringer i regulerte vassdrag – brev fra KLD til vannregionmyndighetene: https://www.regjeringen.no/contentassets/1237c447b7c14ee8a0400f4d62c7f9d9/vannforvaltningsplaner_i_vassdrag_med_kraftproduksjon_nasjonale_foringer.pdf.Det betyr at det i slike tilfelles må bruke fristutsettelse etter vannforskriften § 9 i denne planperioden.

 • Vann-Nett: Hvordan skal bruk av § 10 registreres i Vann-nett? Dersom en anvender mindre strenge miljømål etter vannforskriften § 10 skal det registreres i Vann-Nett.

  Først må mindre strengt miljømål registreres for 2021. Forventet miljøoppnåelse registreres for periodene 2022 – 2027 og 2028 – 2033. Det er mulig miljømålet vil kunne gå fra dårlig til moderat fra 2021 til perioden 2022 – 2027 eller 2028 – 2033. Dette må da registreres hvis planlagte tiltak tilsier en forbedring over tid. Siden registrering av unntak i Vann-Nett er knyttet til tiltak, må tiltak som er nødvendig for å oppnå god økologisk tilstand/potensial og god kjemisk tilstand registreres selv om det ikke er noen intensjon om å gjennomføre dem. Det vil si at det tiltaket som ville gitt god tilstand må registreres som begrunnelse for at vannforekomstene settes med lavere miljømål. På denne måten kan unntak etter § 10 knyttes til tiltak og dermed registreres i Vann-Nett. I kommentarfeltet legges det inn en begrunnelsen for bruk av § 10. Husk å registrere kvalitetselementene som feiler og som gjør at miljømålet ikke nås

Publisert: 19. mai 2015 Sist oppdatert: 19. mai 2015