gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Europeisk - EUs rammedirektiv for vann

Norge deltar i den felles europeiske strategien for gjennomføring av EUs rammedirektiv  for vann, og det er ESA som følger opp Norges gjennomføring av vanndirektivet.

Norsk deltakelse i felles europeisk strategi for gjennomføring av vanndirektivet (CIS)

Norge har deltatt for fullt i den felles europeiske strategien for gjennomføring av EUs vanndirektiv (CIS) siden oppstarten i 2001. For norsk deltakelse er det viktig at supplerende regelverk og retningslinjer blir tilpasset norske forhold og gir rom for norske behov, og at vi ivaretar norske og nordiske interesser når det gjelder grenseoverskridende miljøbelastninger, og at gjennomføringen må bli kostnadseffektiv. Les mer om dette her.

ESA sin oppfølging av Norges gjennomføring av vanndirektivet

På samme måte som Kommisjonen har ansvar for å påse at medlemsstatene i EU etterlever sine forpliktelser etter EU-regelverket, har EFTAs overvåkingsorgan, ESA (EFTA Surveillance Authority) ansvaret for å føre tilsyn med at EØS-avtalen blir gjennomført og etterlevd i det enkelte EØS/EFTA-land. Dersom ESA finner at et EØS/EFTA-land ikke har oppfylt sine EØS-forpliktelser, har organet mulighet til å innlede en formell sak om traktatbrudd, som i siste instans kan bringes inn for EFTA-domstolen. Les mer om dette her.

Publisert: 16. mars 2015 Sist oppdatert: 02. mars 2016