gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Nytt datterdirektiv om prioriterte stoffer

I 2013 kom EU-kommisjonen med et nytt datterdirektiv om prioriterte stoffer under vanndirektivet. De viktigste endringene er at det er kommet 12 nye stoffer på listen over prioriterte stoffer og at miljøkvalitetsstandardene for enkelte stoffer er endret. Det er også fastsatt noen nye bestemmelser om overvåking og rapportering.

Listen over prioriterte stoffer skal i følge vanndirektivet revideres senest fire år etter ikrafttredelse. Endringene til vanndirektivet og datterdirektivet om miljøkvalitetsstandarder (2008/105/EC) ble fastsatt 12. august i år (endringsdirektiv 2013/39/EU). Endringene omfatter i hovedsak revisjon av og tillegg til listen over prioriterte stoffer, inkludert prioriterte farlige
stoffer, og miljøkvalitetsstandardene til disse. Det er kommet 12 nye stoffer på listen over prioriterte stoffer, og miljøkvalitetsstandardene for enkelte stoffer har blitt strengere.

En annen viktig endring er at direktivet åpner for at landene kan velge en redusert overvåking av stoffer som oppfører seg som allestedsnærværende persistente, bioakkumulerende og giftige stoffer. Overvåkingsdata for disse stoffene, samt nye stoffer på listen og stoffer som har fått strengere grenseverdier, kan rapporteres separat til EU-kommisjonen slik at forbedringer
i vannkvaliteten for andre stoffer ikke maskeres. Videre er det sett et behov for å samle overvåkingsdata på stoffer som er nye i miljøet og som er aktuelle for vurdering til listen over prioriterte stoffer. EU-kommisjonen vil derfor fastsette en vaktliste ("watch-list") som inkluderer et begrenset antall stoffer som landene vil bli pålagt å overvåke. I første omgang er tre legemidler inkludert på vaktlisten.

I tillegg er det fastsatt noen nye bestemmelser overvåking av de forskjellige matriksene (vann, biota og sediment).

Fristen for å gjennomføre de nye bestemmelsene i nasjonal lovgivning er 15.september 2015. Det er først når disse bestemmelsene blir tatt inn i vannforskriften at de blir gjeldene i norsk vannforvaltning.

  • DIRECTIVE 2013/39/EU: Priority substances in the field of water policy finner du her
  • EØS-notat om prioriterte stoffer finner du her
Publisert: 06. mai 2015 Sist oppdatert: 06. mai 2015