gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Arbeidsgruppe for data - og informasjonsdeling

Allerede ved oppstarten av WFD CIS i 2001 var det fokus på behovet for felles håndtering av data og informasjon, og det ble nedsatt en arbeidsgruppe for å utvikle et felles system for geografisk informasjon (GIS) til bruk i vannforvaltningen.

Arbeidsgruppen for rapportering ble etablert i 2003, og skiftet høsten 2013 navn til Arbeidsgruppe data- og informasjonsdeling (Working Group Data and Information Sharing - WG DIS).

De viktigste oppgavene for arbeidsgruppen har vært å:

 • Bidra til utviklingen av WISE (water info
 • rmation system for Europe)
 • Utvikle retningslinjer/og formater for landenes rapportering av gjennomføring av vanndirektivet.

Arbeidsgruppen har utarbeidet følgende europeiske retningslinjer:

Det er opprettet en egen nettside med tilgjengelige rapporteringsressurser her.

Denne arbeidsgruppen koordinerer rapporteringskrav på tvers av alle tema under vanndirektivet, og blir derfor forelagt alle veiledere fra alle arbeidsgrupper før disse kan gå videre til strategisk samordningsgruppe og vanndirektørene.

I arbeidsprogrammet for CIS 2019-2021 vil denne arbeidsgruppen ha følgende hovedoppgaver:

 • Forberede rapportering av vannforvaltningsplaner for planperioden 2022-2027 og sikre størst mulig stabilitet i rapporteringsformatene.
 • Sikre koordinering med rapportering under flomdirektivet og havdirektivet.
 • Støtte medlemslandenes årlige rapportering av stoffer på observasjonslisten i tråd med krav i EQS-direktivet.
 • Støtte EEA og Kommisjonen i utviklingen av verktøy for visualisering av data rapportert under vanndirektivet og flomdirektivet, med sikte på å effektiv formidling av fremdriften i gjennomføringen av direktivene.
 • Utvikle statistisk robuste indikatorer på vannkvalitet, som kan benyttes i sammenheng med målene for bærekraftig utvikling og lignende.
 • I samarbeid med andre arbeidsgrupper forbedre sammenlignbarheten av rapporterte data på tvers av vannregioner og medlemsland og fra en planperiode til neste.

Forventede leveranser:

 • Reviderte rapporteringsveiledninger der det kreves (2019-2021)
 • Teknisk rapport om vannkvalitetsindikatorer (2020)
 • Teknisk rapport om sammenlignbarhet av data (2021)

Betydning for Norge:

Retningslinjene og formatene for rapportering har stor betydning for Norge, da de direkte definerer hvilken informasjon landene må rapportere om gjennomføringen av vanndirektivet. Informasjonen blir brukt til kontrollere at landene overholder forpliktelsene etter direktivet. Rapporteringen danner også grunnlag for sammenlikning mellom landenes prestasjoner (benchmarking) og EU-kommisjonenes regelmessige rapporter om gjennomføring av vanndirektivet og miljøstatus for Europas vann. For Norge definerer dette altså hvilken informasjon EFTAs overvåkingsorgan (ESA) vil få som grunnlag for å vurdere om vi oppfyller vanndirektivet, eventuelt som grunnlag for å åpne sak knyttet til mangelfull gjennomføring. Dermed er deltagelse på disse møtene av stor betydning for Norge, da dette er vår mulighet til å fremme norske interesser og synspunkter i arbeidet med å utvikle og revidere retningslinjer og formater for rapportering.

Det er et tett samarbeid mellom NVE som drifter norske Vann-Nett, og Miljødirektoratet som koordinerer gjennomføringen av vanndirektivet og i tillegg bidrar med viktige data fra Vannmiljø.

Se EU-kommisjonens dokumenter fra arbeidsgruppen for data- og informasjonsdeling på CIRCABC her.

Referater: 

2019
2018
2017
2016
 2015
2014

Mandater

2020
2019
2018
2017
2016
2015
Publisert: 06. oktober 2014 Sist oppdatert: 24. mars 2019