gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Arbeidsgruppe kjemikalier

Arbeidsgruppen Kjemikalier (Working Group Chemicals) har eksistert siden 2007.

Denne gruppen har bl.a. arbeidet med:

 • Listen over prioriterte stoffer (miljøgifter) som har vært grunnlag for direktivene 2008/105 og 2013/39
 • Overvåkingskrav for prioriterte stoffer (miljøgifter) – prøvetaking i vann og biota
 • Innblandingssoner for prioriterte stoffer (miljøgifter)
 • Observasjonsliste (watch list) for stoffer det er behov for mer overvåkningsdata på.
 • Ytterlig veiledning på overvåkning i biota.
 • Analytiske metoder for de prioriterte stoffene.

Arbeidsgruppen har utarbeidet følgende europeiske retningslinjer:

I arbeidsprogrammet for CIS 2019-2021 forventes følgende leveranser fra denne gruppen:

 • Fullføre europeisk veileder om miljøkvalitetsstandarder for metaller.
 • Bidra til neste oppdatering av observasjonslisten.
 • Utveksle god praksis og bidra til økt sammenliknbarhet for overvåking, vurdering og rapportering av stoffer.
 • Utveksle god praksis for tiltaksprogrammer og bruk av unntak, herunder koordinering med annet regelverk), og samle dette i et "god praksis dokument" som kan brukes i arbeidet med å nå god kjemisk tilstand.
 • Videre arbeid med en helhetlig tilnærming til kjemikalier, inkludert å se nærmere på praktisk bruk av effekt-baserte metoder.
 • Utveksle god praksis for håndtering av mikroplast og legemidler.
 • Utveksle erfaring er får å harmonisere miljøkvalitetsstandarder for vannregion-spesifikke miljøgifter.
 • Starte forberedelse til neste revisjon av direktivet om prioriterte stoffer.
 • Utveksle annen relevant informasjon om relevante stoffer i overflatevann, herunder prinsippet om "no deterioration" og koblingen til annet kjemikalie-regelverk som industriutslippsdirektivet og REACH.  

Overvåkning av de prioriterte stoffene er gjennomført i norsk forskrift. Dermed er deltagelse på disse møtene av stor betydning for Norge, da dette er vår mulighet til å fremme norske interesser og synspunkter i arbeidet med de prioriterte stoffene og observasjonslisten i EU.

For norsk deltakelse er det viktig at supplerende regelverk og retningslinjer blir tilpasset norske forhold og gir rom for norske behov, at vi ivaretar norske og nordiske interesser når det gjelder grenseoverskridende miljøbelastninger, og at gjennomføringen må bli kostnadseffektiv.

Deltakelsen gir er også viktig fordi den gir tilgang til nyttig informasjonsdeling om andre lands erfaringer og eksempler, samt innblikk i hvilke forventninger ESA vil ha til gjennomføringen i landene inkludert Norge.

Fordi den europeiske arbeidsgruppen for kjemikalier legger grunnlaget for nye rettsakter som definerer miljømålene, er det etablert en konsultasjonsgruppe for bedrifter og organisasjoner som berøres og som ønsker å holdes løpende orientert og ha mulighet til å gi synspunkter på arbeidet. Send melding til kontaktpersonen for arbeidsgruppen for å melde deg på konsultasjonsgruppen.

Norske referater:

2019
2018
2017
2016
2015
2014

 Mandater:

2020
 2019
2018
2017
2016
2015


(06.04.2014 Oppdatert: 17.03.2019)

Publisert: 06. oktober 2014 Sist oppdatert: 13. mars 2020