gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Arbeidsgruppe økologisk tilstand

Alt ved oppstarten av felles europeisk strategi for gjennomføring av vanndirektivet i 2001 ble det nedsatt arbeidsgrupper for økologisk tilstand, referansetilstand og interkalibrering. Dette arbeidet er nå samlet i arbeidsgruppen for økologisk tilstand. Arbeidsgruppen har bl.a. bidratt til følgende leveranser:

Rettsakter:

Veiledning:

I arbeidsprogrammet for CIS 2019-2021 er det ført opp følgende oppgaver for denne arbeidsgruppen:

 • Videre interkalibrering av klassegrenser. Sluttføre gjenstående og oppdatere når det foreligger ny kunnskap og nye data.
 • Ferdigstille supplerende veiledning om godt økologisk potensial (GØP).
 • Utveksle informasjon om hydromorfologi i elver innsjøer og kystvann.
 • Utveksle informasjon om næringsstoffer og nasjonale grenseverdier.
 • Samarbeid med arbeidsgruppe kjemikalier om vannregionspesifikke stoffer.
 • Utveksle informasjon om sammenliknbarhet av klassifisering, nye metoder (eDNA og fjernmåling), sedimenter, plast og invasive fremmede arter.
 • Samarbeid med arbeidsgruppe data og informasjonsdeling for å bedre sammenliknbarheten av rapporterte data.

 Forventede leveranser:

 • Vedlegg til CIS-veilederen om sterkt modifiserte vannforekomster (SMVF) om fastsettelse av godt økologisk potensial (GØP) i elver (2019).
 • Dokument som oppsummerer god praksis for grenseverdier for næringsstoffer, for å oppnå god økologisk tilstand (2019).
 • Diskusjonsdokumenter og rapporter fra arbeidsmøter som oppsummerer resultatet av erfaringsutvekslingen nevnt i oppgavene over (2019-2021).

Betydning for Norge

Leveransene fra denne arbeidsgruppen skal være grunnlag for hvilke indikatorer og dermed miljøkrav som skal gjelde for overflatevannforekomster i Norge. Interkalibrerte klassegrenser for økologiske kvalitetselementer inngår i kommisjonsbeslutninger, og gjøres til norsk rett gjennom innlemmelse i EØS-avtalen og gjennomføring i vannforskriften.
Forhold som er spesielt viktige for Norge: En del forhold er særskilt for norsk natur og er viktig å ta hensyn til ved fastsettelse av miljøtilstand. Norge har en naturlig artsfattig ferskvannsfauna, deler av Norge har spesielle klimatiske forhold det er viktig å ta hensyn til og store deler av Norge er mindre påvirket av menneskelig virksomhet, men også mer sårbar, enn andre deler av Europa. Alle disse forhold må tas hensyn til ved utvikling av systemer for fastsettelse økologisk tilstand og økologisk potensial i overflatevann.
Harmoniseringen av miljømål et "godt økologisk potensial" (GØP) for "sterkt modifiserte vannforekomster" (SMVF) er også viktig for Norge, blant annet fordi vi er Europa største produsent av vannkraft. Også her er det viktig at norske erfaringer og behov blir spilt inn og tatt hensyn til i arbeidet.

 • Det er viktig å ha et enkelt og pragmatisk system for miljømål i sterkt modifiserte vannforekomster. Norge er at av flere land som bruker tiltaksmetoden, der miljømålet defineres av resultatet av miljøtiltak som er teknisk og økonomisk gjennomførbare uten at det går vesentlig ut over bruk, forutsatt at man kan nå et fungerende akvatisk økosystem.
 • Det finnes ikke noen "one-size-fits-all" løsning for alle land for å vurdere hva som går vesentlig ut over bruk. Fordi landene er svært forskjellige både med hensyn til utgangspunktet i form av eksisterende miljøhensyn i regulerte vassdrag, og med hensyn til fornybarproduksjon/forpliktelser og kraftproduksjon/fleksibilitet, må dette defineres på nasjonalt nivå, og av nasjonale myndigheter (politisk avgjørelse). Men harmonisering av metodikk er ønskelig.

Norske referater fra arbeidsgruppe økologisk tilstand:

2019
2018
2017
2016
2015
2014

 

Mandater:

2020
2019
2018
2017
2016
2015

Kontaktperson for økologisk tilstand: 

Kontaktpersoner for miljømål for modifiserte vannforekomster :

Kontaktinformasjon: se inforboks i høyre kolonne.

 

 

 

 

·

 

Beslutning om interkalibrerte klassegrenser fase III (2018/229/EU)

Beslutning om interkalibreringsnettverk (2005/646/EC)

Publisert: 06. oktober 2014 Sist oppdatert: 24. oktober 2019