gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Arbeidsgruppe økologisk vannføring (2013-2015)

Arbeidsgruppen Økologisk vannføring (Working Group Ecological flow – WG E-flow) ble opprettet som del av CIS-arbeidsprogrammet for (2013-2015).

 

Gruppen ferdigstilte i 2015 CIS 2015: Guidance No 31 – Ecological flows in the implementation of the WFD. Gruppen ble ikke videreført i arbeidsprogrammet for 2016-2018. 

I «Blueprint for Europes water» (2012) og EU-kommisjonens gjennomgang av landenes første vannforvaltningsplaner (2012) ble det stadfestet at det ikke finnes noen EU definisjon av Økologisk vannføring. God økologisk tilstand er tett koblet til både vannkvalitet og vannmengder, og EU- kommisjonen ønsker derfor en større klarhet og om mulig omforent praksis knyttet til økologisk eller miljøtilpasset vannføring i Europa.

Arbeidsgruppen skal bygge på og utfylle tidligere retningslinjer og workshopper:

Relevante retningslinjer:


Relevante tidligere workshops om temaet:


Følgende leveranser er lansert for arbeidsgruppen i 2013-2015:

  • Produsere veileder/eksempelsamling om økologisk vannføring
  • Stimulere til forståelsen av økologisk vannføring som et middel til å oppnå målene i vanndirektivet gjennom å forbedre økologiske, morfologiske og hydrologiske parametre relatert til husholdning av vannmengder.
  • Adresserer hydrologiske påvirkninger (eks. vannuttak) og klimaendringer.
  • Klarlegge så lang som mulig sammenhenger mellom økologiske og hydrologiske parametere og kobling mot økologisk tilstand i vann.

Gjøre nødvendige avklaringer mot andre arbeidsgrupper under CIS (Økologisk tilstand, Flom, Tiltaksprogram).

Betydning for Norge:

Norge er en av de største vannkraftprodusentene i Europa, og vi har mange vassdrag der vannføringsforhold er sentralt for miljøtilstanden i vann. Forhold som er spesielt viktige for Norge:

  • Prinsipielle avklaringer om minstevannføringer og miljømål etter EUs vanndirektiv.
  • Informasjonsutveksling om bruk av minstevannføring/miljøtilpasset vannføring (E-flow) og norsk praksis.
  • Dele relevante erfaringer – herunder konsesjonspraksis og nasjonal gjennomgang av reviderbare vannkraftkonsesjoner i Norge.
  • Identifisere kunnskapshull og relevant FoU på temaet.

Se EU-kommisjonens dokumenter fra arbeidsgruppen for økologisk vannføring på CIRCABC her.

Referater fra møtene i Arbeidsgruppen:

 

 

Publisert: 06. oktober 2014 Sist oppdatert: 14. juni 2017