gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Arbeidsgruppe økonomi (2013-2015)

Arbeidet i denne gruppen (Working Group Economics) startet høsten 2013. Hovedmålet er å sørge for at forvaltningsplaner er basert på tilstrekkelige økonomiske analyser av påvirkninger, og korrekt kvantifisering av kostnader og effekt av tiltak.

Gruppen ble ikke videreført i arbeidsprogrammet for 2016-2018.

Forventede leveranser 2013 – 2015 er: 

  • Oppstarts workshop for arbeidsgruppen (avholdt 1.-2. oktober 2013).
  • Utveksling av erfaringer med økonomiske analyser i forbindelse med karakterisering av vannforekomster (art. 5) - (workshop avholdt 21. januar 2014).
  • Oppdatering av rapporteringsforpliktelser på økonomiske tema (avholdt arbeidsmøte i gruppen som ser på revisjon av rapporteringsforpliktelser, 14.-16. januar 2014). Det jobbes videre med dette i samspill mellom de to gruppene.
  • Erfaringsdokument om beregninger av miljø- og ressurskostnader med utgangspunkt i deltakerlandenes erfaring (20.-21. mars 2014).
  • Utveksle erfaringer om økonomiske vurderinger ved bruk av unntak fra miljømål/tiltak (workshop tentativt medio mai 2104 om kost/nytteanalyse og uforholdsmessige kostnader).
  • Revidere europeisk veileder om økonomiske tema fra 2003 (WATECO) - (workshop tentativt medio oktober 2014 for å tydeliggjøre forhold knyttet til kost/effektanalyser og betalingsevne.) Det jobbes videre med dette i samspill med arbeidsgruppen for tiltaksprogrammer.

Andre viktige tema vil være:

  • Kostnadsdekning
  • Integrere økosystemtjenester
  • Koblingen mellom EU fond og finansiering

Andre viktige temaer knyttet til unntak (art. 4) vil være grensene mellom ulike unntak og oppfatningen om teknisk gjennomførbarhet, uforholdsmessige kostnader og miljømål i sterkt modifiserte vassdrag.

Betydning for Norge:

Norges deltakelse er viktig for å fremme norske interesser og synspunkter i arbeidet med økonomiske analyser i vannforskriftsarbeidet. Supplerende retningslinjer og veiledning må tilpasses norske behov og norske forhold. En viktig forskjell på Norge og andre store europeiske land, er at vann ikke er preget av ressursknapphet, som betyr at vannprising som insentiv til vannsparing er uaktuelt.

Det er viktig at Norge deltar på disse møtene da arbeidet med de økonomiske analysene ikke er på ønsket nivå, noe vi også har fått merknad om på tilbakemelding fra EU-kommisjonen. Deltagelse vil bidra til å øke vår kompetanse. For Norge vil det muligens være spesielt viktig å følge med på økosystemtjenestetilnærmingen og forhold knyttet til vannkraft som økosystemtjeneste.

Referater fra møtene i Arbeidsgruppen:

WG Economics er nå avsluttet. 

Publisert: 06. oktober 2014 Sist oppdatert: 04. oktober 2018