gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Arbeidsgruppe tiltaksprogrammer (2013 -2015)

Arbeidsgruppe tiltaksprogrammer (Working Group Programmes of Measures – PoM) ble opprettet som del av CIS-arbeidsprogrammet for (2013-2015).


Gruppens bidrag knyttet til naturlig fordrøyning av vann er innarbeidet i veiledning om dette som finnes på www.nwrm.eu. Gruppen ble ikke videreført i arbeidsprogrammet for 2016-2018.

I « Blueprint for Europes water» (2012) og EU-kommisjonens gjennomgang av landenes første vannforvaltningsplaner (2012) ble det slått fast at tiltaksprogrammene så langt har vært for vage, og dermed umulige å gjennomføre og kontrollere. Tiltaksprogrammene må beskrive tiltakene, finansieringen og forventet effekt konkret nok til at de kan følges opp og at framdriften kan etterprøves. Den røde tråden fra påvirkninger på vannets miljøtilstand til foreslåtte miljømål og tiltak må være logisk og synlig. Denne gruppen har mest fokus på konkrete tiltak for naturlig vannfordrøyning, og bærekraftig/effektiv vannbruk (vannsparing).  

I arbeidsprogrammet for CIS 2013-2015 forventes følgende leveranser fra denne gruppen: 

Leveranser:

  • Utveksling av erfaringer og verktøy for å sikre gode regionale tiltaksprogrammer, inkludert gjennomføring.
  • Naturlig vannfordrøyning (Natural Water Retention Measures): utveskling av gode eksempler og utarbeidelse av policydokument.
  • Arbeid med bærekraftig/effektiv vannbruk (vannsparing), herunder reduksjon av lekkasjer i vann- og avløpsrør.

Andre mulige oppgaver og leveranser:

  • Bidra til mer energi-effektivitet (energisparing) i vann- og avløpssektoren.
  • Bidra til klimatilpasning av vann- og avløpssektoren. 

Betydning for Norge:

Norge har i likhet med de andre landene utfordringer knyttet til å finne rett nivå på detaljeringsgrad for tiltak, kost/nytte-beregninger og forventede effekter av tiltakene. På den ene siden skal tiltaksprogrammene inneholde forslag til tiltakstyper for regionale oversiktsplaner, og må derfor ha en sjablongmessig tilnærming som ikke foregriper detaljeringsgraden i sektorenes påfølgende saksbehandling. På den annen side må det være mulig å oppsummere for beslutningstakere både tiltaksforslagene pr. påvirkning eller sektor, samt å gjøre anslag over kostander og effekter.

For norsk deltakelse er det viktig at supplerende regelverk og retningslinjer blir tilpasset norske forhold og gir rom for norske behov, at vi ivaretar norske og nordiske interesser når det gjelder grenseoverskridende miljøbelastninger, og at gjennomføringen må bli kostnadseffektiv. Deltakelsen er også viktig fordi den gir tilgang til nyttig informasjonsdeling om andre lands erfaringer og eksempler, samt innblikk i hvilke forventninger ESA vil ha til gjennomføringen i landene inkludert Norge.

Se EU-kommisjonens dokumenter fra arbeidsgruppen for tiltaksprogrammer på CIRCABC her.

Norske referater

2014 Ingen norsk deltakelse i 2014
2015 Referat fra arbeidsgruppe tiltaksprogram under Vanndirektivet i Brussel, Belgia 2. - 3. mars finner du her

 

 

 

 

 

Publisert: 06. oktober 2014 Sist oppdatert: 14. juni 2017