gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Europeisk vanndirektørmøte (Water Directors meeting)

De halvårlige møtene mellom de europeiske vanndirektørene og EU-kommisjonen samler landenes øverste ansvarlige myndigheter, og et viktig element for toppforankring og ledelse av den felles europeiske gjennomføringsstrategien for vanndirektivet, og bidrar til bredest mulig konsensus om sammenliknbar gjennomføring på tvers av landene.

Fra 2019-2021 arbeider man etter gjeldende arbeidsprogram for CIS, som vanndirektørene vedtok høsten 2018. I denne perioden er det ekstra fokus på å avslutte arbeidet med evaluering av vanndirektivet i 2019 (Fitness Check), og påfølgende vurdering av eventuelt behov for revisjon av direktivet.

Det første europeiske vanndirektørmøtet fant sted i Brussel i juni 1995, der tema var “Discussion paper on EU Water Policy” utarbeidet av Storbritannia, Tyskland, Spania, Frankrike og Nederland. Vanndirektørmøtene hadde stor innflytelse på arbeidet fram mot at EUs rammedirektiv for vann ble vedtatt på slutten av år 2000.

På vanndirektørmøtet i Paris i oktober 2000 ble man enige om å opprette en felles europeisk strategi for gjennomføring av vanndirektivet (Common Implementation Strategy – CIS), for å bidra til en felles forståelse og tilnærming til gjennomføringen i alle landene. Hovedpunkter i strategien skulle være:

  • Utveksling av informasjon, og felles kompetansebygging.
  • Bred medvirkning og bevisstgjøring, involvering av interessenter og sivilsamfunn.
  • Samordning med andre sektorer og politikkområder.
  • Enhetlig gjennomføring av vanndirektivet og andre relevante direktiver.

For å nå disse målene ble det opprettet en struktur med arbeids- og ekspertgrupper, og en strategisk samordningsgruppe (Strategic Coordination Group – SCG).

Vanndirektørmøtene ledes i fellesskap av EU-kommisjonene og landet som har EU-formannskap. Møtene legges derfor til landet som har EU-formannskap. Vanndirektørmøtene styrer prosessen og konsoliderer resultatene fra arbeidsgruppene herunder felles europeiske retningslinjer og verktøy som gir en felles plattform for gjennomføringen av vanndirektivet. Veiledning og andre produkter fra arbeidsgruppene forelegges vanndirektørmøtet før de tas i bruk. Vanndirektørene skal ha en overordnet oversikt, avgjøre hvilket arbeid som skal utføres i den felles gjennomføringsstrategien (CIS), og sikre at det som produseres vil være til nytte og tas i bruk i landene. Vanndirektørmøtet har imidlertid ingen formell vedtakskompetanse.

Klima- og miljødepartementet representerer Norge i de europeiske vanndirektørmøtene, med faglig bistand fra Miljødirektoratet.

Aktuelle sider:

  • Les mer om gjeldende arbeidsprogram for CIS, som vanndirektørene vedtok høsten 2018 her.
  • Les mer om evalueringen av vanndirektivet i 2018-2019 her.
  • Se EU-kommisjonens dokumenter fra vanndirektørmøtene på CIRCABC her.

Referater:

2019
2018
2017
2016
2015
2014

Mandater:

2020
2019
2018
2017
2016
2015

 

 

 

 

 

Publisert: 01. oktober 2014 Sist oppdatert: 12. juni 2020