gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Temagruppe for gjennomføring av art. 4.7 under vanndirektivet

Vanndirektivet setter bindende miljømål for alle vannforekomster. Direktivets artikkel 4.7 omhandler vurderinger som skal gjøres når det skal gjennomføres, eller gis tillatelse til ny aktivitet eller nye inngrep i en vannforekomst som kan medføre at miljømålene ikke nås eller at tilstanden forringes.

Formålet med å etablere temagruppe

EU-kommisjonen utarbeidet i 2008 en CIS veileder på miljømål og unntak fra miljømål etter vanndirektivet (CIS Guidance document nr. 20 Environmental Objectives and Exemptions). Siden den gang har medlemslandene vært gjennom en full planperiode samt en ny planleggingsperiode, og dermed fått verdifull erfaring med bruken av unntak, særlig artikkel 4.7.

Formålet med etableringen av en europeisk temagruppe (Adhoc Task Group) i 2016 er å utveksle erfaringer og utfordringer med bruk av art. 4.7, og oppdatere gjeldende unntaks-veileder der det er behov for det.

Forventede leveranser fra temagruppen

I følge "Terms of Reference " tas det sikte på å: 

 • Klargjøre en felles definisjon eller forståelse av:
  • Bærekraftig aktivitet
  • Vurderinger av forringelse av biologiske kvalitetselementer
  • Vurderinger knyttet til sterkt modifiserte vannforekomster
  • Praktisk gjennomførbare avbøtende tiltak
  • Veiing av samfunnsnytte mot tap av miljøkvalitet
  • Andre midler som er miljømessig bedre
 • Sammenstille eksempler på god praksis
 • Utvikle en veiledning som gir nyttige råd til de aktuelle vedtaksmyndighetene

Bruk av unntak

Bruk av unntak skal sees i sammenheng med annet europeisk miljøregelverk som:

 • habitatdirektivet
 • flomdirektivet
 • direktivene
 • miljøvirkning (EIA) 
 • strategisk miljøvurdering (SEA).

I tillegg skal unntak også sees i forhold til andre europeiske politikkområder som:

 • fornybardirektivet
 • infrastruktur for energi og transport
 • distriktsstøtteordninger etc.

Møter i temagruppen

Det ble avholdt en to dagers workshop for å utveksle erfaringer i desember 2016. Videre planlegges det to møter i
temagruppen i 2017 for å ferdigstille en oppdatert versjon av CIS veileder om unntak fra miljømål innen utløpet av 2017. 

Betydning av veiledningsmateriale i vurdering av tillatelse til aktivitet og inngrep i en vannforekomst

Vanndirektivets art. 4.7 er gjennomført i vannforskriftens § 12. Det er den enkelte myndighet som vurderer om miljømålene som er satt for en vannforekomst skal fravikes når de tar stilling til om det skal gis tillatelse til, eller gjennomføres nye aktivitet og nye inngrep som vil forringe miljøtilstanden. Veiledningsmateriale vil derfor ha betydning for alle sektorer som enten gir tillatelse til, eller selv står for ny aktivitet eller nye inngrep som kan medføre forringelse av miljøtilstanden eller at miljømålet ikke oppnås. I Norge gjelder det bla. Miljødirektoratet, NVE, Kystverket, Vegvesenet, Jernbaneverket, Fiskeridirektoratet, Landbruksdirektoratet, men også kommunene.

Veiledningen er ment som et praktisk supplement, basert på utvekling av erfaringer mellom medlemslandene, til (CIS Guidance document nr. 20 Environmental Objectives and Exemptions), som er oversatt til norsk.  

Relevante dokumenter 

2017

2016

 Mandater

2017

 Referater

2017
2016

 Annen relevant informasjon: 

 

 

Publisert: 16. januar 2017 Sist oppdatert: 13. november 2017