gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Strategisk samordningsgruppe (SCG)

Den strategiske samordningsgruppen (Strategic Coordination Group - SCG) ble nedsatt i oktober 2000, ved opprettelsen av den felles europeiske strategien for gjennomføring av vanndirektivet (CIS).

Gruppen skal bidra til koordinering på tvers av arbeids- og ekspertgrupper.

SCG vurderer leveransene fra arbeidsgruppene, utarbeider forslag til nye flerårige arbeidsprogrammer for CIS, og forbereder dokumentene som skal forelegges vanndirektørene. SCG kan ved behov arrangere arbeidsmøter (workshops) om særlige tema, og opprette temagrupper (AD-hoc Task Groups) for spesifikke leveranser og frister.

For perioden 2019-2021 har vanndirektørene gitt SCG følgende oppgaver:

  • Informasjonsutveksling om utfordringer og synergier mellom vannforvaltning og andre politikkområder som landbruk, energi, transport og arealplanlegging.
  • Vurdering av vannforvaltningsplanene for perioden 2016-2021, med sikte på å forbedre gjennomføringen slik at miljømålene nås.
  • Bidra til arbeidet med evalueringen av vanndirektivet.
  • Opprette en temagruppe om økonomi som ser på god praksis for finansiering av tiltaksprogrammer og kostnadsdekning.
  • Opprette en temagruppe for utveksling av erfaringer med bruk av unntak (utsatt frist for måloppnåelse og mindre strenge miljømål).
  • Opprette en temagruppe for å oppdatere veiledningen om vannforvaltning og klimaendring.
  • Utveksle erfaringer om hvordan formidle framgang i gjennomføringen av vannregelverket.
  • Utveksle erfaringer med rapportering og vurdering av vannforvaltningsplanene, med sikte på å forbedre dette arbeidet fremover.

Den strategiske samordningsgruppen skal bidra til å sikre informasjonsflyt fra europeisk til nasjonalt, vannregion og vannområdenivå.

Herunder bruk av retningslinjer og verktøy som er utarbeidet under den felles europeiske strategien for gjennomføring av vanndirektivet (CIS), utveskling av erfaringer og eksempler, samt resultatene fra arbeidsmøter på relevante tema.

Hvem som møter i SCG - møtene

I tillegg til representanter fra landenes myndigheter, møter også europeiske paraplyorganisasjoner for relevante bransjer og interesseorganisasjoner som observatører med talerett i møtene. Ledere av arbeids- og temagrupper stiller i SCG-møtene når deres gruppe er på dagsorden.

Samordningsgruppen ledes i fellesskap av EU-kommisjonen og et land som velges av vanndirektørene.

Det er særlig saker av ikke-kontroversiell art som behandles i den strategiske samordningsgruppen, og man arbeider etter konsensus-prinsippet. Dette er høyeste nivå hvor en normalt kan ta opp og føre diskusjoner av hovedsakelig fagkarakter. Eventuell voteringer foregår i vedtakskomiteen.

SCG viktig arena for å bygge faglige kontakter

SCG er en viktig arena for å bygge faglige kontakter med de som arbeider med gjennomføringen av vanndirektivet i andre europeiske land.

Miljødirektoratet representerer Norge fast i den strategiske samordningsgruppen.

  • Se EU-kommisjonens dokumenter fra strategisk samordningsgruppe på CIRCABC her.

Referater:

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014

 Mandater:

2020
2019
2018
2017
2016
2015

 

 

 


(20.04.2014 Oppdatert: 11.09.2014)

Publisert: 01. oktober 2014 Sist oppdatert: 10. mai 2019