gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Temagruppe hydromorfologi

Arealbruksendringer i og rundt vassdrag og kystområder (hydromorfologiske endringer) er en av de dominerende årsakene til at målet om godt vannmiljø i tråd med EUs Vanndirektiv ikke nås.

Vanndirektørene vedtok november 2015 å opprette Ad hoc Task Group (ATG) hymo, som et svar på at arbeidet med hydromorfologiske tema var blitt håndtert fragmentert og ukoordinert på minst 5 ulike arbeidsgrupper under den felles europeiske strategien for gjennomføring (CIS). Norge var sammen med andre land med på å ta initiativ til en slik bedre koordinering på hymo tema. Det europeiske mandatet (Terms of Reference) for ATG hymo ble godkjent våren 2016 (se link til dokumentet nederst på siden). Jo H. Halleraker i Miljødirektoratet inngår som en av lederne (co-chair).

Formål og forventede leveranser

Vanndirektørene vedtok i november 2015 å opprette Ad hoc Task Group (ATG) hymo, som et svar på at arbeidet med hydromorfologiske tema var blitt håndtert fragmentert og ukoordinert på minst 5 ulike arbeidsgrupper under den felles europeiske strategien for gjennomføring (CIS).ATG hymo skal sikre koordineringen av hymo-tema, med mål om en felles forståelse og harmonisering av miljøkrav i hymo-påvirkede vannforekomster. ATG hymo skal være en liten gruppe som koordinerer temaer relatert til hydromorfologi, for å sikre en enhetlig og vitenskapelig holdbar tilnærming og felles forståelse på tvers av CIS.

ATG Hymo vil ha hovedfokus på to områder:

1. Sikre en vitenskaping holdbar og enhetlig tilnærming for tema relatert til hydromorfologi i den europeiske arbeidsgruppen for økologisk tilstand (ECOSTAT), og andre CIS-grupper (unntak, flom, rapportering). ATG hymo skal bruke ekspertisen i ECOSTAT ved å bestille konkrete bidrag fra ekspertgrupper, og supplere dette med støtte fra konsulenter. I det europeiske mandatet (Terms of Reference) for ATG hymo er relevante bidrag fra ECOSTAT sine eksperter (harmonisering av GØP, fysiske støtteparameter for vurdering av hymo endringer, etc.) ført opp som forventede leveranser fra ATG Hymo.

2. Ta tak i de mer politikk-relaterte hymo-temaene (prioritering av tiltak, "vesentlig ut over bruk etc.") sammen med strategisk samordningsgruppe (SCG) og andre ATG-grupper. ATG hymo vil sammen med SCG utpeke hvilke spørsmål som det er viktig å løfte for å organisere diskusjoner eller arbeidsmøter om.

Betydning for Norge

Norge er som fast deltaker i den felles europeiske gjennomføringsstrategien (CIS) siden 2001 med på å sikre at norske erfaringer, datasett og forhold som er viktig for Norge blir hensynstatt i det arbeidet under den felles europeiske strategien for gjennomføring av vanndirektivet (CIS).
Erfaringsutveksling og samarbeid med andre land kan bidra til å effektivisere og bedre beslutningsgrunnlaget for kommende forvaltningsplaner knyttet til arealbruksendringer og miljøforbedrende tiltak. Leveransene fra ATG hymo vil kunne bidra til en mer kunnskapsbasert, systematisk og forutsigbar forvaltning av fysiske endrede vannforekomster i Norge.

Viktig at Norge deltar 

Det er viktig at Norge deltar i det europeiske arbeidet med harmonisering av miljømål (godt økologisk potensial) for sterkt modifiserte vannforekomster (SMVF), både fordi vi er en stor produsent av vannkraft, og fordi en stor andel av våre vannforekomster er påvirket. Derfor er det en fordel at norske erfaringer og behov blir spilt inn og tatt hensyn til i arbeidet. Norge er langt framme når det gjelder forvaltning av regulerte vassdrag for vannkraft, men har trolig mer å lære av andre land om forvaltningen av andre fysiske endrede vannforekomster (infrastruktur, drenering, flomvern m.v.).

Europeisk veiledning som er relatert til temaene hydromorfologi:

Referater

2018

2017

2016

 Les mer:

  • Les Terms of Reference (europeisk mandat) HER
  • Les mer om arbeidet på EU-kommisjonens dokumentbase CIRCABC HER.
  • Les mer om veiledning og rapporter om hydromorfologi og sterkt modifiserte vannforekomster HER.
  • Les mer om arbeidsgruppen for økologisk tilstand (ECOSTAT) HER.
  • Les mer om den strategiske samordningsgruppen (SCG) HER.

 

Publisert: 16. januar 2017 Sist oppdatert: 20. januar 2017