gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Norsk deltakelse i felles europeisk strategi for gjennomføring av vanndirektivet (CIS)

Norge har deltatt for fullt i den felles europeiske strategien for gjennomføring av EUs vanndirektiv siden oppstarten i 2001. For norsk deltakelse er det viktig at supplerende regelverk og retningslinjer blir tilpasset norske forhold og gir rom for norske behov, og at vi ivaretar norske og nordiske interesser når det gjelder grenseoverskridende miljøbelastninger, og at gjennomføringen må bli kostnadseffektiv.

Deltakelsen er også viktig fordi den gir tilgang til nyttig informasjonsdeling om andre lands erfaringer og eksempler, samt innblikk i hvilke forventninger ESA vil ha til gjennomføringen i landene inkludert Norge.

Direktoratsgruppen for vannforskriften og vanndirektivet samordner den norske deltakelsen

Direktoratsgruppen for vannforskriften og vanndirektivet samordner den norske deltakelsen i den europeiske strategien for felles gjennomføring av vanndirektivet. Miljødirektoratet koordinerer arbeidet i henhold til direktoratgruppens egne rutiner. Deltakelsen fordeles mellom relevante departementer, direktorater og forskningsinstitusjoner. Norsk oppsummerende referat fra møtene gjøres offentlig tilgjengelig fra 2014. Fra høsten 2015 er også mandatene offentlige.

Norske bransje- og interesseorganisasjoner

Norske bransje- og interesseorganisasjoner bør ha kontakt med sine europeiske paraplyorganisasjoner, som deltar i europeisk strategisk samordningsgruppe

De europeiske arbeidsgruppene for kjemikalier og for økologisk tilstand

De europeiske arbeidsgruppene for kjemikalier og for økologisk tilstand legger grunnlaget for nye rettsakter som definerer miljømålene. Les mer om dette her.  For norsk deltakelse i disse to gruppene er derfor etablert norske konsultasjonsgrupper for bedrifter og organisasjoner som berøres, og som ønsker å holdes løpende orientert og ha mulighet til å gi synspunkter på arbeidet.

Se sidene for de respektive arbeidsgruppene:

 Tilbake til hovedsiden om det europeiske arbeidet.

 

Publisert: 30. september 2014 Sist oppdatert: 02. mars 2016