gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

ESA sin oppfølging av Norges pilot- vannforvaltningsplaner

Da Stortinget behandlet innlemmelsen av EUs vanndirektiv i EØS-avtalen, bestemte de at Norge i perioden 2007-2009 skulle følge EU-landenes frister for i underkant av 20 % av vannområdene (pilotplanene) for å unngå å bli hengende etter med gjennomføringen, og for å kunne samarbeide med fagfolk og forvaltning i EU. Norge rapporterte derfor frivillig på pilotplanene for å få disse vurdert opp mot planene i EU-landene, slik at vi fikk maksimal læring ut av pilotplanene.

2012 - Foreløpig tilbakemelding på de regionale vannforvaltningsplanene («pilotplanene»)

Norge fikk på slutten av 2012 første tilbakemelding på de regionale vannforvaltningsplanene («pilotplanene») fra 2009/2010. I vurderingen av de norske planene fikk Norge både ros og ris, og det er listet opp 15 forbedringspunkter som vil sikre at de nye planene i 2015 lever bedre opp til vanndirektivets krav. Vurderingen kom som land-spesifikt vedlegg til EU-kommisjonenes rapport til Parlamentet og Rådet om gjennomføringen av vanndirektivet så langt.

Dette var den første offisielle tilbakemeldingen Norge fikk på de første regionale vannforvaltningsplanene som ble vedtatt i 2009 og godkjent i 2010. Planene fra 2009/2010 var frivillige planer som Norge gjennomførte, og dekker 29 utvalgte pilotvannområder.

Direktoratet for naturforvaltning (nå del av Miljødirektoratet) fikk som nasjonalt koordinerende direktorat for vannsamordning i oppdrag fra Miljøverndepartementet å foreta en faglig vurdering av tilbakemeldingen og oversende en anbefaling for oppfølging. Arbeidet ble utført i tett samarbeid med Direktoratsgruppen våren 2013, oversendt til Miljøverndepartementet i juni 2013, og behandlet på møte i Departementsgruppen i september 2013. Dokumentet er en faglig vurdering av tilbakemeldingen, med anbefaling om oppfølging, og altså ikke et utkast til svar til EFTAs overvåkingsorgan ESA.

 • Les mer om rapporten fra 2012 der Norge fikk 15 forbedringspunkter her.
 • Les mer om Direktoratsgruppens vurdering og anbefaling her.

2014 - Møte med ESA om pilot-vannforvaltningsplanene

Norske myndigheter hadde heldagsmøte med ESA 12. juni i Brussel 2014. I forkant av møtet besvarte Norge 78 spørsmål fra ESA og EU-kommisjonen.

Selve møtet tok utgangspunkt i Norges innrapporterte pilotplaner fra 2009, men dialogen hadde mest fokus på forbedringer i framtidige vannforvaltningsplaner, og en enhetlig gjennomføring i hele Europa. Fra norsk side deltok representanter fra Klima- og miljødepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Miljødirektoratet, Norges vassdrags- og energidirektorat og den norske EU-delegasjonen. I møtet ble ESA bistått av vanndirektiv-kompetanse fra EU-kommisjonens DG Environment.

Viktige tema i møtet var bl.a.:

 • Overvåking av både biologi, miljøgifter, grunnvann og drikkevann.
 • Definisjon av overgangsvann/brakkvann.
 • Miljømål og miljøtiltak i sterkt modifiserte vannforekomster.     
 • Biologiske påvirkninger fra akvakultur i kystvann.     
 • Vanndirektivet som ramme for daglig myndighetsutøvelse samt eksisterende og nye tillatelser.
 • Kostnadsdekning for vanntjenester.

Les dokumentet med spørsmålene fra ESA og Norges svar her.

2014 – Råd om oppfølgingspunkter

Etter møtet mottok Norge et brev med ESA sine forslag til oppfølgingspunkter ("action points") for å informere og støtte Norges videre arbeid. Fordi dette var frivillige pilotplaner, er disse oppfølgingspunktene fra ESA å oppfatte som råd som til det videre arbeidet:

 • Vurdere utpeking av brakkvann/overgangsvann
 • Fysiske endringer: utpeking, miljømål, unntak, tiltak
 • Biologiske påvirkninger: lakselus, rømt fisk og fremmede arter
 • Bruk av § 12, basert på forventet virkning på økologisk tilstand
 • Overvåking: nettverk, metoder, gruppering av vannforekomster
 • Utpeking av vannregionspesifikke miljøgifter med grenseverdier
 • Tiltaksprogrammene må innrettes mot miljømålene, og finansieres
 • Vurdere bruk av økonomiske virkemidler for forhindre og redusere forurensing

For den første landsdekkende planfasen, med vannforvaltningsplaner som ble godkjent i juni 2016, er Norge forpliktet gjennom EØS-avtalen, på lik linje med EU-landene. De norske vannforvaltningsplanene skal rapporteres til ESA sommeren 2017.

 • Les brevet fra ESA med oppfølgingspunkter her.
 • Les supplerende informasjon fra Norge til ESA her.

Tilbake til hovedsiden om det europeiske arbeidet her

Kontaktperson


Publisert: 19. mars 2015 Sist oppdatert: 04. april 2017