gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

ESA sin oppfølging av Norges pilot- vannforvaltningsplaner

Da Stortinget behandlet innlemmelsen av EUs vanndirektiv i EØS-avtalen, bestemte de at Norge i perioden 2007-2099 skulle følge EU-landenes frister for i underkant av 20 % av vannområdene (pilotplanene) for å unngå å bli hengende etter med gjennomføringen, og for å kunne samarbeide med fagfolk og forvaltning i EU. Norge har derfor også rapportert frivillig på pilotplanene for å få disse vurdert opp mot planene i EU-landene, slik at vi fikk maksimal læring ut av pilotplanene.

2012 - Foreløpig tilbakemelding på de regionale vannforvaltningsplanene («pilotplanene»)

Norge fikk på slutten av 2012 første tilbakemelding på de regionale vannforvaltningsplanene («pilotplanene») fra 2009/2010. I vurderingen av de norske planene fikk Norge både ros og ris, og det er listet opp 15 forbedringspunkter som vil sikre at de nye planene i 2015 lever bedre opp til vanndirektivets krav. Vurderingen kom som land-spesifikt vedlegg til EU-kommisjonenes rapport til Parlamentet og Rådet om gjennomføringen av vanndirektivet så langt.

Dette var den første offisielle tilbakemeldingen Norge fikk på de første regionale vannforvaltningsplanene som ble vedtatt i 2009 og godkjent i 2010. Planene fra 2009/2010 var frivillige planer som Norge gjennomførte, og dekker 29 utvalgte pilotvannområder. Signalene som gis nå er viktige med tanke på hvilke forventninger som vil stilles til de regionale vannforvaltningsplanene som skal være vedtatt og godkjent i 2015.

Direktoratet for naturforvaltning (nå del av Miljødirektoratet) fikk som nasjonalt koordinerende direktorat for vannsamordning i oppdrag fra Miljøverndepartementet å foreta en faglig vurdering av tilbakemeldingen og oversende en anbefaling for oppfølging. Arbeidet ble utført i tett samarbeid med Direktoratsgruppen våren 2013, oversendt til Miljøverndepartementet i juni 2013, og behandlet på møte i Departementsgruppen i september 2013. For flere av punktene gjelder det som fellesnevner at foreslått oppfølging forutsetter at nødvendige økonomiske ressurser blir stilt til rådighet. Dokumentet er en faglig vurdering av tilbakemeldingen, med anbefaling om oppfølging, og altså ikke et utkast til svar til EFTAs overvåkingsorgan ESA.

Les mer om Direktoratsgruppens vurdering og anbefaling her.

2014 - Møte med ESA om pilot-vannforvaltningsplanene

Norske myndigheter hadde heldagsmøte med ESA 12. juni i Brussel 2014. I forkant av møtet besvarte Norge 78 spørsmål fra ESA og EU-kommisjonen.

Selve møtet tok utgangspunkt i Norges innrapporterte pilotplaner fra 2009, men dialogen hadde mest fokus på forbedringer i framtidige vannforvaltningsplaner, og en enhetlig gjennomføring i hele Europa. Fra norsk side deltok representanter fra Klima- og miljødepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Miljødirektoratet, Norges vassdrags- og energidirektorat og den norske EU-delegasjonen. I møtet ble ESA bistått av vanndirektiv-kompetanse fra EU-kommisjonens DG Environment.

Viktige tema i møtet var bl.a.:

  • Overvåking av både biologi, miljøgifter, grunnvann og drikkevann.
  • Definisjon av overgangsvann/brakkvann.
  • Miljømål og miljøtiltak i sterkt modifiserte vannforekomster.     
  • Biologiske påvirkninger fra akvakultur i kystvann.     
  • Vanndirektivet som ramme for daglig myndighetsutøvelse samt eksisterende og nye tillatelser.
  • Kostnadsdekning for vanntjenester.

Som resultat av møtet vil det fremover være dialog mellom Norge, ESA og EU-kommisjonen om forslag til oppfølgingspunkter.

Les spørsmålene fra ESA og Norges svar her.

For den første landsdekkende planfasen, med ferdigstilling av vannforvaltningsplaner i 2015, er Norge forpliktet gjennom EØS-avtalen, på lik linje med EU-landene. De norske vannforvaltningsplanene skal rapporteres til ESA i mars 2016.

Tilbake til hovedsiden om det europeiske arbeidet her

Kontaktpersoner


Publisert: 19. mars 2015 Sist oppdatert: 18. juni 2015