gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Klagesaker til ESA om vanndirektivet og vannkraft

EFTAs overvåkingsorgan (ESA) mottok i mars 2011 en klage fra Landssammenslutninga for vasskraftkommunar (LVK) og flere naturvern- og friluftslivsorganisasjonene i Norge, for Norges håndtering av vilkårsrevisjoner i arbeidet med regionale vannforvaltningsplaner.

I februar 2016 klaget organisasjonen "vern Nedre Otta" også inn konsesjonen til kraftverk i Nedre Otta, og i oktober 2016 sendte LVK brev til ESA med kommentarer til den nasjonale godkjenningen av vannforvaltningsplaner.

Den nyeste korrespondansen i saken ligger øverst.

Forkortelser:
- KLD: Klima- og miljødepartementet (Norge)
- ESA: EFTAs overvåkingsorgan
- LVK: Landssammenslutninga for vasskraftkommunar
- OED: Olje- og energidepartementet

2017
 • 20. oktober 2017 – Klima- og miljødepartementet (KLD) sender brev til ESA med svar på spørsmålene. Les brevet her.
 • 20. september 2017 - ESA sender brev til Klima- og miljødepartementet (KLD) med 4 nye spørsmål. Les brevet her.
 • 18. august 2017 -ESA sender brev til Klima- og miljødepartementet (KLD) med informasjon om den nye klagen fra LVK, og at den opprinnelige saken nå erstattes av en ny. Les brevet her.
 • 30. juni 2017 -  sendte LVK brev til ESA og ber om klargjøring av forståelse av direktivet og  om Norge oppfyller dette. Les brevet her
2016
 • 24. oktober 2016 - sendte LVK brev til ESA med kommentarer til den nasjonale godkjenningen av vannforvaltningsplaner. Les brevet her.
 • 29. april 2016 - Klima- og miljødepartementet (KLD) besvarer spørsmålene fra ESA angående Nedre Otta. Les brevet med vedlegg her, og ekstra vedlegg her.
 • 14. mars 2016 – ESA sender brev til Klima- og miljødepartementet (KLD) med 7 spørsmål angående Nedre Otta. Les brevet her.
 • 28. februar 2016 – brev til ESA fra organisasjonen Vern Nedre Otta, som argumenterer for at konsesjonen er brudd på vanndirektivets/vannforskriftens tanke om helhetlig forvaltning, målet om god miljøtilstand, bruk av unntak etter § 12, europeiske retningslinjer, samt bindende miljømål i vannforvaltningsplanene. Les brevet med vedlegg her.
 • 15. februar 2016 - sendte SABIMA brev til ESA med supplerende informasjon knyttet til revisjonen i Årdalsvassdraget. Les brevet her
2014
 • 4. juli 2014 - KLD svarer ESA.  Les brev fra Norge til ESA med etterspurt informasjon her.
 • 4. juni 2014 mottok Norge et nytt brev fra ESA, med ønske om oppklaring fra norske myndigheter. ESA mener det synes å være motsigelse mellom innholdet i Norges tidligere svar til ESA, og brev sendt til vannregionene fra OED og KLD 24. januar 2014, samt fra NVE 19. mars 2014. Les brevet her.
2013
 • 20. desember 2013 sendte Norge sendte et nytt brev til ESA. Brevet har en oppsummering av temaene som ble behandlet på pakkemøtet mellom ESA og norske myndigheter 22. november 2013, og kommentarer til klagernes brev av 11. oktober 2013. Les brevet her.
 • 25. november 2013 fulgte organisasjonene som stod bak den opprinnelige klagen opp med ytterligere et supplerende brev, med fokus på vannressurslovens §§ 28 og 66. Les brevet her.
 • 11. oktober 2013 sendte organisasjonene som stod bak den opprinnelige klagen et brev til EFTAs overvåkingsorgan ESA, der de kommenterer det svaret norske myndigheter ga til ESA i juli. Klagerne mener norske myndigheter ikke vil oppfylle vanndirektivets tidsfrister for gjennomføring av tiltak og miljømål i regulerte vassdrag. Les brevet her.
 • 31. juli 2013 svarer norske myndigheter at norsk gjennomføring er i tråd med direktivets krav. Norske myndigheter mener at det ikke er grunnlag for å åpne sak mot Norge, basert på følgende hovedpunkter: Norge gjennomfører de prosesser og kost-nytte-vurderinger som vanndirektivet krever, og vil følge opp tiltaksprogrammene gjennom nødvendige avbøtende tiltak, Norge har de virkemidler som må til, og det er Norges intensjon å følge de tidsfrister som følger av direktivet. Les brevet på norsk her eller på engelsk her.
 • 13. mai 2013 mottok Miljøverndepartementet et nytt brev fra ESA, der ESA redegjør for sin oppfatning av hvordan direktivet skal praktiseres og av hvordan norsk praksis harmonerer med dette. ESAs foreløpige vurdering er at manglene de finner i norsk forvaltningspraksis og regelverk gir grunnlag for å åpne sak. Les brevet her.
2012
 • 5. oktober 2012 fulgte organisasjonene som stod bak den opprinnelige klagen opp med ytterligere et supplerende brev, med kommentarer knyttet til den oppstartede gjennomgangen av reviderbare konsesjoner. Les brevet her.
 • 29. juni 2012 fulgte organisasjonene som stod bak den opprinnelige klagen opp med et nytt brev til ESA, der de kommenterer Miljøverndepartementets redegjørelse. Organisasjonene mener fortsatt at norsk lovverk og praksis i revisjonssakene ikke imøtekommer vanndirektivets krav til en mer dynamisk vannforvaltning med forpliktende mål om miljøforbedringer. Les brevet her.
 • 31 mai 2012 svarte MD på spørsmålene fra ESA om vanndirektivet og vannkraft, i samråd med Olje- og energidepartementet. I svarbrevet fremholdes det at Norge er i besittelse av den nødvendige verktøykassen med virkemidler som trengs for å oppfylle vanndirektivets krav, og at revisjoner av vannkraftkonsesjoner er et av verktøyene i kassen. Les brevet her
 • 22. februar 2012 sendte ESA brev til norske myndigheter v/Miljøverndepartementet, med kommentarer og spørsmål om gjennomføringen av vanndirektivet i vannforekomster som er utbygde for vannkraftproduksjon. Les brevet her.
2011
 • 10. mars 2011 sendte Landssammenslutninga for vasskraftkommunar (LVK) og flere naturvern- og friluftslivsorganisasjonene i Norge en klage til EFTAs overvåkingsorgan (ESA). Ifølge klagerne er Norges praksis i arbeidet med vannforvaltningsplanene i strid med Vanndirektivet, fordi de oppfatter det slik at miljømålene i henhold til direktivet må være styrende for påfølgende vilkårsrevisjoner og ikke avhenger av forutgående vedtak etter nasjonal lovverk. Les klagen på norsk her eller på engelsk her.
Publisert: 01. oktober 2014 Sist oppdatert: 13. november 2017