gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Klagesaker til ESA om Norges gjennomføring av vanndirektivet

Klagesakene er listet opp under med lenke til sider med dokumentene.

Klagesaker til ESA om vanndirektivet og vannkraft

EFTAs overvåkingsorgan (ESA) mottok i mars 2011 en klage fra Landssammenslutninga for vasskraftkommunar (LVK) og flere naturvern- og friluftslivsorganisasjonene i Norge. Ifølge klagerne er Norges praksis i arbeidet med vannforvaltningsplanene i strid med Vanndirektivet, fordi de oppfatter det slik at miljømålene i henhold til direktivet må være styrende for påfølgende vilkårsrevisjoner og ikke avhenger av forutgående vedtak etter nasjonal lovverk. Klagen har utløst utveksling av et antall brev mellom ESA, norske myndigheter og klagerne.

Norske myndigheter mener at det ikke er grunnlag for å åpne sak mot Norge, basert på følgende hovedpunkter: Norge gjennomfører de prosesser og kost-nytte-vurderinger som vanndirektivet krever, og vil følge opp tiltaksprogrammene gjennom nødvendige avbøtende tiltak, Norge har de virkemidler som må til, og det er Norges intensjon å følge de tidsfrister som følger av direktivet. 

I februar 2016 klaget organisasjonen "vern Nedre Otta" også inn konsesjonen til kraftverk i Nedre Otta.

  • Les mer om saken her.

Klagesaker til ESA om vanndirektivet og gruveavfall

I løpet av 2015-2016 har flere organisasjoner klaget den norske Regjeringen inn for EFTAs overvåkingsorgan ESA for tillatelser til deponering av gruveavfall i Førdefjorden, Repparfjorden, Bøkfjorden og Ranfjorden. Klagerne mener bl.a. at kravene i EUs vanndirektiv ikke er ivaretatt i saksbehandlingen.
I oktober 2016 konkluderte ESA med at Norge ikke har brutt vanndirektivet i tilfellet Førdefjorden, og saken ble lukket i januar 2017.

  • Les mer om brevene og saken her.  

Klagesaker til ESA om vanndirektivet og oppdrett

Mai 2014 sendte SABIMA, SRN, FRIFO, Bondelaget og Norske Lakseelver et bekymringsbrev til ESA. De mener norske myndigheter ikke tar miljøtruslene fra fiskeoppdrett på alvor.

November 2015 klaget de samme organisasjonene den norske Regjeringen inn for EFTAs overvåkingsorgan ESA.

  • Les mer om saken her.

Klagesak til ESA om vanndirektivet og igjenfylling av kroksjø

I desember 2017 sendte Naturvernforbundet i Orklaregionen brev til ESA, om mulig brudd på vanndirektivet ved igjenfylling av kroksjøen Furumokjela.

  • Les mer om saken her.

Brev til ESA om de norske vannforvaltningsplanene 2016-2021

Norge fullførte den elektroniske rapporteringen av vannforvaltningsplaner for årene 2016-2021 i oktober 2018. I januar 2019 sendte SRN, SABIMA og Norsk friluftsliv et brev til ESA om det de mener er svakheter i gjennomføringen av vanndirektivet i Norge.

Les brevet her.

Publisert: 02. februar 2018 Sist oppdatert: 01. juni 2019