gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Norsk svar til ESA om vanndirektivet og vannkraft

Miljøverndepartementet svarte 1. juni på spørsmålene fra ESA om vanndirektivet og vannkraft, i samråd med Olje- og energidepartementet. Brevvekslingen har sin bakgrunn i en klage fra frivillige organisasjoner knyttet til Norges gjennomføring av vanndirektivet ift eksisterende vannkraft.

I svaret fra Norge til ESA pekes det på at Norge er forpliktet av EUs fornybardirektiv til å øke produksjonen av fornybar kraft, og viktigheten av vannkraftens magasin- og balansekapasitet i denne sammenhengen. På samme tid er Norge forpliktet av EUs vanndirektiv til både å forbedre miljøforholdene i vassdrag som alt er regulerte, og å sikre at ny vannkraft utvikles i samsvar med vanndirektivets krav.

I svarbrevet fremholdes det at Norge er i besittelse av den nødvendige verktøykassen med virkemidler som trengs for å oppfylle vanndirektivets krav, og at revisjoner av vannkraftkonsesjoner er et av verktøyene i kassen. Hvert sjette år, i forbindelse med revisjon av de regionale vannforvaltningsplanene, vil Norge oppdatere miljømålene og vurdere bruk av nødvendige virkemidler for å bedre den økologiske tilstanden i regulerte vassdrag.

I prioriterte regulerte vassdrag der økt vannføring vurderes å ikke gi vesentlig negativ effekt på energiproduksjonen, vil miljømålene kunne inkludere tiltak som forutsetter vilkårsrevisjon.
Der hvor økt vannføring vurderes å gi vesentlig negativ effekt på energiproduksjonen vil miljømålene bli basert på andre og/eller eksisterende avbøtende tiltak.
Unntak i form av mindre strenge miljømål kan være aktuelle i tilfeller der det vil være umulig eller uforholdsmessig dyrt å gjennomføre forbedringer.
De aktuelle juridiske virkemidlene beskrives inngående i andre del av brevet.

Les Miljøverndepartementets pressemelding og brevet til ESA.

Les om bakgrunnen for saken, og se klagen fra organisasjonene samt brevet fra ESA.

Publisert: 02. oktober 2014 Sist oppdatert: 02. oktober 2014