gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Vanndirektivet og revisjon av konsesjonsvilkår: Nytt brev til ESA fra organisasjonene

Organisasjonene som stod bak den opprinnelige klagen har nå sendt et nytt brev til ESA, der de kommenterer Miljøverndepartementets redegjørelse. Organisasjonene mener fortsatt at norsk lovverk og praksis i revisjonssakene ikke imøtekommer vanndirektivets krav til en mer dynamisk vannforvaltning med forpliktende mål om miljøforbedringer.

De mener i stedet at vannforvaltningsplanene med tiltaksprogram er det rette verktøyet for å fastsette forpliktende miljømål og tiltak, og at avveiningene mot andre hensyn som kraftproduksjon skal foretas i denne prosessen i henhold til vanndirektivet.

Bakgrunn:
I mars 2011 sendte LVK, SRN, FRIFO, SABIMA og Norske Lakseelver en klage til EFTAs overvåkingsorgan ESA knyttet til Norges gjennomføring av vanndirektivet ift revisjon av gamle konsesjonsvilkår for eksisterende vannkraft. Dette resulterte i at ESA sendte brev til norske myndigheter v/Miljøverndepartementet i februar 2012, med kommentarer og spørsmål om gjennomføringen av vanndirektivet i vannforekomster som er utbygde for vannkraftproduksjon. I brevet b a ESA bl.a. om presiseringer ift det norske regelverket.

I svar til ESA i juni 2012 redegjorde Miljøverndepartementet om at Norge er i besittelse av den nødvendige verktøykassen med virkemidler som trengs for å oppfylle vanndirektivets krav, og at revisjoner av vannkraftkonsesjoner er et av verktøyene i denne kassen. Hvert sjette år, i forbindelse med revisjon av de regionale vannforvaltningsplanene, vil Norge oppdatere miljømålene og vurdere bruk av nødvendige virkemidler for å bedre den økologiske tilstanden i regulerte vassdrag.

Publisert: 02. oktober 2014 Sist oppdatert: 02. oktober 2014