gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Norsk rapportering av gjennomføringen av vanndirektivet

Vanndirektivet pålegger landene å rapportere ulike faser av gjennomføringen av vanndirektivet. Medlemslandene i EU rapporterer til EU-kommisjonen, mens Norge rapporterer til EFTAs overvåkingsorgan ESA (EFTA Surveillance Authority)

 

Du finner en oversikt over det Norge har rapportert ved gjennomføring av vanndirektivet til nå i tabellen her.

Det rapporteres både dokumenter (vannforvaltningsplanene), data fra Vann-Nett og tekst, herunder begrunnelser for unntak, eventuelle mangler m.m.

  • Norge gjennomførte en frivillig pilotfasen der vi ferdigstilte forvaltningsplaner for utvalgte vannområder i 2009, og gjennomførte disse fram mot 2015. I denne fasen er det også gjennomført en frivillig, forenklet rapportering i form av oppsummerende dokumenter.
  • Fra og med de forpliktende vannforvaltningsplanene som utarbeides for hele landet fram mot utgangen av 2015, skal all rapportering skje elektronisk til WISE (Water Information System for Europe) via mapper for hver vannregion.

Det må være samsvar mellom det som står i vannforvaltningsplanene og øvrig data som rapporteres i WISE. Vannregionmyndigheten har ansvaret for dette, men det forutsetter kvalitetssikring fra statlige myndigheter.

EU-kommisjonen (og for Norges del ESA) vil sammen med det europeiske Miljøbyrået (EEA) bruke rapporteringen til å:

  • Kontrollere landenes etterlevelse av forpliktelsene som følger av vanndirektivet med tilhørende datterdirektiver (compliance check).
  • Vurdere grad av måloppnåelse for vannmiljøet, og integrering av vannmiljø i ulike sektorers virksomhet og planlegging, som grunnlag for å vurdere eventuelle behov for justeringer av regelverk og virkemidler.
  • Utarbeide rapporter til Parlamentet, Rådet og offentligheten om tilstanden for vannmiljøet i Europa og gjennomføringen av vanndirektivet. EU-kommisjonens samleside for slike rapporter finner du her.

Ved første gangs gjennomføring av arbeidet med regionale vannforvaltningsplaner skal man rapportere:

  • inndeling i vannregioner og det administrative opplegget (artikkel 3)
  • karakterisering av vannforekomster, påvirkninger og risiko (artikkel 5)
  • status for overvåking av vannmiljøets tilstand (artikkel 8). 

Vanndirektivet setter rammen for et permanent kvalitets-sikrings system for vannmiljøet, der regionale forvaltningsplaner og tiltaksprogrammer skal oppdateres og om nødvendig revideres hvert 6. år.

  • Hvert sjette år skal de regionale vannforvaltningsplanene med tiltaksprogrammer være ferdig oppdatert/revidert. For Norges del blir dette i 2009 (for pilotfasen) 2015, 2021, 2027, 2033 etc. Rapporteringen skal skje innen 3 måneder etter oppdatering/revisjon av planene, altså i mars påfølgende år. Ved denne rapporteringen skal også eventuelle endringer i karakterisering og overvåking oppdateres. 
  • Tre år etter vedtak av regionale vannforvaltningsplaner med tiltaksprogrammer skal midtveis status for iverksetting av tiltaksprogrammene (artikkel 11) rapporteres, og dette gjentas hvert sjette år. For Norge blir dette ved utgangen av 2012 (for pilotfasen), 2018, 2024, 2030, 2036 etc. 

 

Publisert: 16. september 2015 Sist oppdatert: 24. september 2015