gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Organisering av vannforvaltningen

Våre elver, innsjøer, fjorder og grunnvann strekker seg mange steder på tvers av kommune-, fylkes- eller landegrenser. En av grunnpilarene i vannforvaltningen er å se på våre vann som levende økosystemer der alt vann henger sammen. Fornuftig vannforvaltning må derfor både følge nedbørfeltenes grenser, samt se elver, innsjøer, kystvann og grunnvann i sammenheng.

Vannforekomsten er den minste enheten

Vi er vant til å dele vannet inn i kategoriene grunnvann, kystvann, elver og innsjøer. En vannforekomst er en bekk, en del av en bekk, en innsjø eller en del av en innsjø, en del av en fjord eller et avgrenset område med grunnvann. Vi snakker derfor om grunnvannsforekomster, kystvannsforekomster, elvevannforekomster og innsjøvannforekomster.

Et vannområde består av flere vannforekomster

Vannområdene dekker ofte hele eller deler av flere kommuner, som da må samarbeide om vannforvaltningen. Vannområder som krysser grensen til Sverige eller Finland skal forvaltes i samarbeid med nabolandet. Norge og Finland har i mange år samarbeidet om forvaltningen av Tana, Neiden og Pasvik.Les mer om vannområder her.

En vannregion er delt inn i flere vannområder

I Norge har vi 11 vannregioner som i all hovedsak er norske. Norge har i tillegg deler av 5 vannregioner felles med Sverige og Finland. 11 vannregionmyndigheter koordinerer arbeidet i de til sammen 16 vannregionene. Noen av vannregionene berører flere fylker, og ingen av dem har grenser som eksakt følger fylkesgrensene. Les mer om vannregioner her.

Vannressurser på tvers av landegrensene

Den felles europeiske strategien for gjennomføring av vanndirektivet («Common Implementation Strategy» – CIS) ble startet opp i 2001. Hensikten er å bidra til felles forståelse av vanndirektivet og en harmonisert gjennomføring på tvers av landene, slik at tilnærmingen blir sammenliknbar og ikke konkurransevridende.Gjennom arbeidet utvikles det supplerende rettsakter og retningslinjer, og man utveksler erfaringer og eksempler.Norge har deltatt for fullt i CIS-arbeidet siden starten. Les mer om arbeidet på europeisk nivå her.

En koordinering av felles vannressurser

Forskriften forutsetter samarbeid mellom alle som bruker og påvirker vannet. Det omfatter alle nivåer av myndigheter, kommuner, virksomheter, interesseorganisasjoner, utdanningsinstitusjoner, forskere og næringsliv. En forvaltning basert på kunnskap og samarbeid mellom ulike sektorer vil gjøre det lettere å finne kostnadseffektive, samfunnsøkonomisk lønnsomme og treffsikre tiltak. Samtidig sikrer vi at innsatsen på tvers av sektorene blir mer målrettet og samordnet.

Publisert: 14. juni 2017 Sist oppdatert: 20. juni 2017