gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Direktoratene og direktoratsgruppa

Etatene under berørte departementer har sentrale oppgaver i gjennomføringen av direktivet i Norge, og i deltakelsen i den felles europeiske gjennomføringsstrategien for vanndirektivet.

En direktoratsgruppe er opprettet for å sikre både samordningen mellom etatene og at vannregionene får nødvendig og helhetlig veiledning. Miljødirektoratet koordinerer både direktoratsgruppas arbeid i Norge, og norsk deltakelse i det felles europeiske arbeidet, i tillegg til å bistå KLD i forhold til samarbeid med naboland og de europeiske vanndirektørmøtene.
Her finner du: Oversikt over etatene i Direktoratsgruppa, med kontaktpersoner

Direktoratsgruppa arrangerer nasjonale konferanser ved behov.

En Nasjonal referansegruppe er knyttet til Direktoratsgruppen, for å sikre informasjon og medvirkning for berørte bransjeorganisasjoner, relevante frivillige organisasjoner og det sivile samfunn.

Direktoratsgruppa får sitt mandat fra departementsgruppa.

Hovedpunktene i mandatet er:

  • Medvirke til at Norge oppfyller kravene i vannforskriften og vanndirektivet ved å samordne gjennomføringen av vannforskriften på direktoratsnivå.
  • Være et faglig forum for gjensidig informasjon, samordning og samarbeid, i tråd med direktoratenes myndighet.
  • Legge til rette for god samordning mellom involverte myndigheter og sektorer og en harmonisert praktisering i vannregionene.
  • Legge til rette for en helhetlig vannforvaltning som er samordnet på tvers av sektorer, systematisk, kunnskapsbasert og i tråd med forutsetningen om medvirkning.
  • Sikre at det utvikles nødvendig veiledning og verktøy for arbeidet, og bidra til kompetanseutvikling ved å arrangere fagsamlinger, bidra til erfaringsutveksling og tydeliggjøre ønsket oppfølging gjennom å vise til gode eksempler.
  • Bidra til samordning i vannregionutvalg og i vannforvaltningsarbeidet lokalt. Det enkelte direktorat har ansvaret for å sikre medvirkning fra egen sektor nasjonalt, regionalt og lokalt.
  • Bidra til involvering og medvirkning for alle interessenter på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå.
  • Gi råd og ta initiativ overfor departementsgruppen, bl.a. ved behov for drøftinger og avklaringer på overordnet nivå.
  • Samordne deltakelsen i den europeiske strategien for felles gjennomføring av direktivet.

Les hele mandatet her

Relaterte artikler

Publisert: 04. juni 2015 Sist oppdatert: 22. juni 2015