gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Gjennomføring av vannforskriften: Forvaltningsnivåer

Nasjonale myndigheter

Det er Klima- og miljødepartementet (KLD) som er ansvarlig myndighet for gjennomføringen av EUs rammedirektiv for vann (vanndirektivet) i Norge, og representerer Norge i de europeiske vanndirektørmøtene .

Ansvaret for koordinering på etatsnivå og løpende oppfølging av arbeidet vannregionene er delegert til Miljødirektoratet . Direktoratet samordner også norsk deltakelse i den felles europeiske gjennomføringsstrategien for vanndirektivet.

Nasjonale samordningsgrupper

Departementsgruppen ledes av Klima- og miljødepartementet (KLD). Departementsgruppen behandler overordnede spørsmål i vannforvaltningen som angår flere sektormyndigheters ansvarsområder. Gruppen består av berørte departementer.

Direktoratsgruppen ledes av Miljødirektoratet , og består av representanter for 12 sektormyndigheter. Et av gruppens viktigste oppgaver er å utarbeide veiledning til arbeidet i vannregionene, og sikre at vannforvaltningen er samordnet på etatsnivå. Det er etablert tematiske prosjekter i direktoratsgruppen for de viktigste temaene. Direktoratsgruppen organiserer nasjonale konferanse r ved behov.

En Nasjonal referansegruppe er knyttet til Direktoratsgruppen, for å sikre informasjon og medvirkning for berørte bransjeorganisasjoner, relevante frivillige organisasjoner og det sivile samfunn.

Vannregioner: myndigheter og samordningsgrupper

Vannforskriften deler Norge inn i 11 vannregioner, og i tillegg 5 internasjonale vannregioner delt med Sverige og Finland. I hver vannregion er en fylkeskommune utpekt som vannregionmyndighet (VRM).

Vannregionmyndighetene i hver vannregion leder et vannregionutvalg (VRU) der alle relevante myndigheter deltar, inkludert kommuner, fylkeskommuner og statlige myndigheters regionkontorer. I hver enkelt vannregion skal utarbeides en sektorovergripende regional vannforvaltningsplan med tiltaksprogram.

Hvert vannregionutvalg har også en regional referansegruppe for å sikre informasjon og medvirkning for bransjeorganisasjoner, frivillige organisasjoner og det sivile samfunn i regionen.

Planmyndighet for arbeidet etter vannforskriften
Alle fylkeskommuner har rollen som planmyndighet i tråd med vanlig prosedyre etter plan- og bygningsloven. Endelig fastsettelse av planprogram og vedtak av regional vannforvaltningsplan skal gjøres av alle fylkesting i regionen.

De fylkeskommuner som er utpekt som vannregionmyndighet (vannforskriftens §§ 20 til 22), skal koordinere arbeidet og lede vannregionutvalget der alle fylkeskommuner i regionen deltar. Det er vannregionmyndigheten i samarbeid med vannregionutvalget som skal utarbeide forslag til forvaltningsplan (§ 26).

Lokalt nivå - vannområder

I Norge har vi nær 30.000 vannforekomster, som er gruppert i 105 vannområder . De fleste vannområdene er interkommunale . Alle relevante myndigheter og interessenter kan delta i vannområdeutvalg (VOU). Disse lokale utvalgene har som hovedoppgave å sikre lokal forankring, bl.a. ved å bidra til å fremskaffe lokal kunnskap og lokalt genererte forslag til miljøtiltak. I enkelte vannområder har de involverte partene gått sammen om å ansette en prosjektleder.

Arbeidet i vannområdene vil danne grunnlaget for vannregionutvalgenes arbeid med regionale, sektorovergripende vannforvaltningsplaner og tiltaksprogrammer.

Publisert: 04. juni 2015 Sist oppdatert: 22. juni 2015