gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Sammen for vannet – organiseringen av arbeidet etter vannforskriften i Norge

Vannforskriften bygger på EUs rammedirektiv for vann som forutsetter at vannforvaltningen skal være helhetlig og samordnet.

Helhetlig forvaltning av vannet der det renner fra fjell til fjord forutsetter samarbeid i vannområdene som ofte går på tvers av kommune- og fylkesgrenser. I Norge har vi litt over 100 vannområder. Disse vannområdene er gruppert i 11 vannregioner med grenser som også følger de naturlige vannskillene, og derfor ikke sammenfaller med fylkesgrensene. Vannforskriften regionaliserer arbeidet i vannforvaltningen, gjennom at det i hver enkelt vannregion skal utarbeides en regional vannforvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram.

Alle sektorer som bruker og påvirker vann må delta med sin kunnskap, målformuleringer og løsninger, dersom vi skal få til en virkelig samordnet vannforvaltning der vi ivaretar vannmiljøet vårt på en måte som totalt sett er mest fornuftig for hele samfunnet. De regionale vannforvaltningsplanene og tiltaksprogrammene skal derfor være sektorovergripende. Det er etablert sektorovergripende grupper på både sentralt departementsnivå og etatsnivå, samt i de 11 vannregionene.

Vannforskriften forutsetter også en åpen prosess, der det sivile samfunn, næringsliv, organisasjoner og innbyggere skal ha mulighet til å medvirke med både kunnskap og innspill til målformuleringer og løsningsforslag. For å sikre dette er det etablert permanente referansegrupper knyttet til både sentralt etatsnivå og de 11 vannregionutvalgene. Vannområdene er et særlig viktig nivå for medvirkning, på grunn av nærheten til det lokale nivå der utfordringene for vannmiljøet oppleves, og lokal kunnskap og lokale løsninger finnes. I tillegg blir de 3 hovedfasene i arbeidet lagt ut på bred, offentlig høring i hver enkelt vannregion.
"Sammen for vannet" er derfor en god beskrivelse av arbeidet med gjennomføringen av helhetlig og samordnet forvaltning etter vannforskriften i Norge.
Gjennomføringen i Norge er del av en felles europeisk gjennomføringsstrategi for vanndirektivet, og forutsetter bl.a. samarbeid med naboland om forvaltning av grensekryssende vann.

Relaterte artikler

 

Publisert: 06. april 2014 Sist oppdatert: 04. juni 2015