gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Norske lover og forskrifter som påvirker forvaltningen av vann:

Akvakulturloven (Lov om akvakultur)

Energiloven (Lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk)


Forvaltningsloven
(Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker)

Forurensningsloven (Lov om vern mot forurensninger og om avfall)

Havne- og farvannsloven(Lov om havner og farvann m.v.)

 

Havressurslova (Lov om forvaltning av viltlevande marine ressursar)

 

Industrikonsesjonsloven (Lov om erverv av vannfall, bergverk m.v)

Jordlova (Lov om Jord)

Lakse- og innlandsfiskeloven (Lov om laksefisk og innlandsfisk m.v.)

Matloven (Lov om matproduksjon og mattrygghet m.v.)

Mineralloven (Lov om erverv og utvinning av mineralressurser)

Miljøinformasjonsloven (Lov om rett til miljøinformasjon og deltakelse i offentlige beslutningsprosesser av betydning for miljøet)

Naturmangfoldloven (Lov om forvaltning av naturens mangfold)

Plan- og bygningsloven (Lov om planlegging og byggesaksbehandling)

Produktkontrolloven (Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester)

Skipssikkerhetsloven (Lov om skipssikkerhet)

Territorialfarvannsloven (Lov om Norges territorialfarvann og tilstøtende sone)

Vannressursloven
 (Lov om vassdrag og grunnvann)


Vassdragsreguleringsloven
(Lov om vassdragsreguleringer)


Relaterte artikler:

Publisert: 12. oktober 2014 Sist oppdatert: 16. januar 2019