gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Relevante EU-rettsakter og policydokumenter

Denne siden er en oversikt over relevante EU-rettsakter og policydokumenter

VANNDIREKTIVET OG BLUEPRINT: 

EUs rammedirektiv for vann – Vanndirektivet (2000/60/EC) EØS-notat Vanndirektivet, Europalov, EU-kommisjonens side
Policydokument for Europas vann - Blueprint (COM(2012)673) EØS-notat Blueprint, Europalov, EU-kommisjonens side

ØKOLOGISK MILJØTILSTAND - INTERKALIBRERING: 

Beslutning om interkalibrerings nettverk (2005/646/EC) EØS-notat om interkalibrerings-nettverk, Europalov
Beslutning om interkalibrerte klassegrenser fase I (2008/915/EC) EØS-notat Interkalibrering fase I, Europalov
Beslutning om interkalibrerte klassegrenser fase II (2013/480/EU) EØS-notat Interkalibrering fase II, Europalov

KJEMISK MILJØTILSTAND  - PRIORITERTE STOFFER

Beslutning om prioriterte stoffer ( 2455/2001/EC) EØS-notat Prioriterte stoffer, Europalov, EU-kommisjonens side
Direktiv om miljøkvalitetskrav for prioriterte stoffer (2008/105/EC) EØS-notat Miljøkvalitetskrav prioriterte stoffer, Europalov
Direktiv om vannanalyser (2009/90/EC) EØS-notat Vannanalyser, Europalov
Direktiv endring prioriterte stoffer og miljøkvalitetsstandarder (2013/39/EU) EØS-notat Revisjon prioriterte stoffer og miljøkvalitetskrav, Europalov
Beslutning om observasjonsliste for stoffer i vann (2015/495) EØS-notat observasjonsliste, Europalov

ANDRE RELEVANTE RETTSAKTER: 

Slamdirektivet (86/278/EEC)  Europalov: Slamdirektivet, EU-kommisjonens side
Avløpsdirektivet (91/271/EEC) Europalov: Avløpsdirektivet, EU-kommisjonens side
Nitratdirektivet (91/676/EEC)  Europalov: Nitratdirektivet, EU-kommisjonens side
Drikkevannsdirektivet (98/83/EC) Europalov: Drikkevannsdirektivet, EU-kommisjonens side

Grunnvannsdirektivet (2006/118/EC)

Grunnvannsdirektivet endring vedlegg II (2014/80)

EØS-notat Grunnvannsdirektivet,  EØS-notat Endring av vedlegg II til GrunnvannsdirektivetEuropalov, EU-kommisjonens side
Kjemikaliedirektivet (REACH) (2006/121/EC) EØS-notat REACH, Europalov, EU-kommisjonens side
Kjemikalieforordningen (REACH) (1907/2006) EØS-notat REACH, Europalov, EU-kommisjonens side
Plantevernmiddeldirektivet (2009/128/EU) EØS-notat Plantevernmiddeldirektivet, Europalov, EU-kommisjonens side
Plantevernmiddelforordningen (1107/2009) – erstatter 91/414/EEC EØS-notat Plantevernmiddel, Europalov, EU-kommisjonens side
Industriutslippsdirektivet (2010/75/EU) – erstatter 91/61/EEC (IPPC) EØS-notat Industriutslipp, Europalov, EU-kommisjonens side
Sevesodirektivet – III (2012/18/EU) – erstatter 96/82/EC EØS-notat Seveso III, Europalov, EU-kommisjonens side
Biocidforordningen (528/2012  EØS-notat Biocidforordningen, Europalov,  EU-kommisjonens side

MILJØ-KONSEKVENSER OG -ANSVAR: 

EIA-direktivet (miljøvirkning) (2011/92/EU) – erstatter 85/337/EEC

EØS notat Miljøvirkning, Europalov, EU-kommisjonens side
SEA-direktivet (miljøvirkning av planer og programmer) (2001/42/EC) Europalov, EU-kommisjonens side
Miljøansvarsdirektivet (2004/35/EC ) EØS-notat Miljøansvarsdirektivet, Europalov, EU-kommisjonens side 

ANDRE RETTSAKTER - IKKE EØS-RELEVANTE: 

Habitatdirektivet (92/43/EEC) EU-kommisjonens side
Badevannsdirektivet (2006/7/EC) – erstatter 76/160/EEC EU-kommisjonens side
Flomdirektivet (2007/60/EC) Europalov, EU-kommisjonens side
Havstrategidirektivet (2008/56/EC) EØS-notat Havstrategi, Europalov, EU-kommisjonens side
Fugledirektivet (2009/47/EC) – erstatter 79/409/EEC EU-kommisjonens side

 

RELATERTE ARTIKLER:

Kontaktperson

Jenny Hansen

Seniorrådgiver
Seksjon for vannforvaltning
Publisert: 03. oktober 2014 Sist oppdatert: 03. oktober 2014