gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Veiledning § 12 i vannforskriften

I 2015 sendte Klima- og miljødepartementet i samråd med departementsgruppen for vannforskriften, et brev ment som en veiledning til vannforskriften § 12. Paragraf 12 skal vurderes når det skal fattes enkeltvedtak om ny aktivitet eller nye inngrep i en vannforekomst som kan medføre at miljømålene ikke nås eller at tilstanden forringes.

For å vurdere virksomheten etter § 12, må myndighetene ha kunnskap både om dagens tilstand i vannforekomsten, og om eventuelle endringer i tilstand som virksomheten forventes å medføre.

Den enkelte sektormyndighet foretar vurderingen etter § 12

Det er den aktuelle sektormyndigheten for det omsøkte tiltaket som foretar vurderingen etter § 12, både om den kommer til anvendelse og om vilkårene i § 12 er oppfylt. Vilkårene i § 12 må være oppfylt for at det skal kunne gis tillatelse etter det aktuelle sektorregelverket. I denne vurderingen er det tiltakets forventede påvirkning på relevante kvalitetselementer som er avgjørende. 

Tiltakshaver har ansvar for å fremskaffe informasjon om virkningen av tiltaket.

Det er tiltakshaver som har ansvar for å fremskaffe informasjon om virksomhetens virkning. Som grunnlag for § 12-vurderingen er det tilstrekkelig at utredningene dekker de relevante kvalitetselementer som virksomheten vil påvirke. Sektormyndigheten skal spesifisere overfor tiltakshaver hvilken informasjon det er nødvendig å innhente.

 Les hele brevet her.

Publisert: 28. januar 2020 Sist oppdatert: 28. januar 2020