gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Grunnvann

Grunnvann er det vannet som fyller hulrom, porer og sprekker i grunnen. Grunnvannsspeilet er grunnvannets overflate slik den fremkommer i en brønn.

Grunnvannsspeilet er grunnvannets overflate slik den fremkommer i en brønn. Der vil grunnvannstrykket være lik atmosfæretrykket. Under grunnvannsspeilet er alle hulrom fullstendig fylt med vann. Dette kalles mettet sone. I markvannsonen, derimot, som også kalles umettet sone og ligger mellom grunnvannsspeilet og overflaten, er hulrommene delvis fylt med luft. Våtmarker og myrer kan mates av grunnvann, men regnes ikke som grunnvannsforekomster. For mer informasjon om grunnvann se her

Grunnvann og vannforskriften

Vannforskriften gjennomfører EUs rammedirektiv for vann i norsk rett. EUs grunnvannsdirektiv ble høsten 2010 implementert i norsk lovverk som en integrert del av vannforskriften. Norge er pålagt å rapportere til EU om tilstanden til grunnvannet ut fra en foregående karakterisering, klassifisering, vurdering av risiko og overvåkning som er utført i henhold til vannforskriften. Det skal gjennomføres forebyggende eller avbøtende tiltak der grunnvannsforekomstene ikke oppfyller miljømålene. 

Sammenliknet med landene på kontinentet, har Norge mange og små grunnvannsforekomster. Belastningene på grunnvannsressursene både kvantitativt (mengde) og vannkvalitet er også små i en europeisk målestokk. Kunnskapen om berørte og belastede grunnvannsforekomster i Norge er liten fordi kartleggingen stort sett har vært konsentrert om grunnvann til drikkevannsforsyning. 

Ulike forhold rundt grunnvatn slik som: eiendomsrett, ressursbruk og vern mot forurensningreguleres gjennom flere norske lover og forskrifter  som vannressurslovenforurensningsloven og plan- og bygningsloven. Se mere om disse lovene på NGUs grunnvannssider her.

Veileder grunnvann

I 2013 utga direktoratsgruppen en veileder, "Karakterisering av norske grunnvannsforekomster med forslag til påvirkningsanalyse", som skal brukes i karakterisering av grunnvannsforekomstene våre og som hjelp til å vurdere påvirkningen og risiko. Formålet med veilederen er å bidra til at det utføres en best mulig vurdering av grunnvannsforekomstenes sårbarhet og tilstand basert på de sparsomme nasjonale dataene som foreligger. Veilederen er delt i to. Del I gir en veiledning i hvordan foreta første karakterisering av grunnvannsforekomstene. Del II presenterer grunnvannindeksen som er en metode som gir en pekepinn på belastningsbildet og grunnvannets sårbarhet.

Relaterte dokumenter

Her finner du lenker til:

  • norsk veilder
  • grunnvann i Norge
  • CIS- publikasjoner
  • grunnvann i EU - landene

 

Publisert: 27. oktober 2015 Sist oppdatert: 08. april 2016