gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Veg og jernbane

Inngrep i forbindelse med samferdsel, veg og jernbane, påvirker svært ofte vannforekomster i Norge.

Veg og jernbane er forskjellig fra vannkraft og transport på elver.

I utgangspunktet kan det se ut til å være mange mulige kandidater til SMVF langs veger og jernbanelinjer. Som regel er det ikke vannstrengen eller selve vannforekomsten som utnyttes til "det samfunnsnyttige formålet", slik som i tilfellene vannkraft og kanaler for båttransport. Derfor blir veg og jernbane i denne sammenhengen prinsipielt forskjellig fra vannkraft og transport på elver. Når veg eller jernbane krysser elver kan vannet fortsatt løpe fritt. Da er det som regel enkelt også å sikre seg mot negative påvirkninger på vannøkosystemet.

Ulike inngrep langs fjordarmer og elv

Strandsoneinngrep og fyllinger over fjordarmer er vanligvis relativt små, og lite skadelige i forhold til størrelsen på vannforekomstene, og vil sjelden kunne føre til at vannforekomsten ikke oppnår godt økologisk potensial (GØT) (Glover et al, 2009). Inngrep i elver og bekker er vanligvis enkle å utbedre gjennom kulvertutbedringer, med mulig unntak for transportårer hvor stenging av transportvegen mens utbedringen pågår, f.eks. jernbanelinjer med mye godstransport, kan få store samfunnsøkonomiske konsekvenser.

Vurdering av kostnader ved tiltak

Der alternative traséer eller andre kostnadskrevende tiltak kan være aktuelle blir kostnadene fort uforholdsmessig store i forhold til miljøgevinsten. Dette er forhold som må vurderes ved kategorisering av endelige SMVF eller ved spørsmål om unntak fra miljømålene.

Vannforekomster påvirket av veg og jernbane blir sjelden vurdert til SMVF

Transport på land er forøvrig ikke eksplisitt nevnt i vannforskriften, slik som de andre viktige samfunnsformålene som kan føre til SMVF. Vannforekomster som påvirkes av veg og jernbane skal derfor bare unntaksvis være kandidater til SMVF.

Publisert: 02. juni 2016 Sist oppdatert: 02. juni 2016