gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Drikkevann

Drikkevannsforskriften er den sentrale forskriften på drikkevannsområdet.

Definisjonen på drikkevann fra 2017

"Drikkevann er alle former for vann som enten ubehandlet eller etter behandling skal drikkes, brukes i matlaging, til andre husholdningsformål eller i næringsmiddelforetak der det stilles krav om bruk av drikkevann. Drikkevann omfatter ikke rent vann og rent sjøvann som definert i næringsmiddelhygieneforskriften."

Hvor mye av vannet som går til drikkevann

Det vannet vi drikker utgjør bare en liten del av alt vannet vi forbruker. Likevel skal alt vann som inngår i husholdningen, holde en kvalitet som kan benyttes til drikke.

• En oversikt over norsk drikkevannsforvaltning finner du på Mattilsynets hjemmeside.

Hva du skal se etter ved valg av drikkevann

Ved valg av drikkevannskilde ser man etter vann som leverer godt og trygt råvann med stabil og god kvalitet slik at behovet for vannbehandling blir minst mulig. Arbeidet med den norske vannforskriften er derfor viktig i forbindelse med drikkevann. Vannforskriften skal sørge for god miljøtilstand i alt vann inkludert vann som brukes til drikkevann.

Uttak av drikkevann for to eller flere husstander skal registreres

Nyetablering eller endring av vannforsyningssystem som produserer minst 10 m3/døgn skal plangodkjennes av Mattilsynet. Vannforsyning for flere enn en husstand, eller hvor produksjonen er mindre enn 10 m3/døgn skal registreres hos Mattilsynet. Alle vannuttak skal være stedfestet med koordinater (WGS 84 / UTM sone 33N). Det er Mattilsynets register som skal gi oversikt over hvilke vannforekomster etter vannforskriften som benyttes til uttak av drikkevann. Det Mattilsynet har av stedfestet informasjon om hvor slike vannuttak er finner du her. De fremkommer også på Vann-Nett Portal. Disse vannforekomstene skal beskyttes mot forurensninger.

Hensynet til drikkevann i planarbeidet

Drikkevann er en av våre viktigste og helt uerstattelige naturressurser. Planarbeid på kommune-, fylkes- og statlig nivå må derfor sikre og legge til rette for at drikkevannsressursene beskyttes best mulig og prioriteres for all framtid.
Mattilsynet har laget en temaveilder: Drikkevannshensyn i kommunalt, regionalt og statlig planarbeid. Formålet med veilederen er å bidra til å tydeliggjøre overfor kommuner, andre myndigheter og tiltakshavere at de må sørge for at det blir tatt tilstrekkelig hensyn til drikkevannsforsyningen i kommunen generelt og ved planlegging av nye tiltak.

 

Publisert: 24. november 2014 Sist oppdatert: 21. januar 2019