gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Evaluering av vannforvaltningsarbeidet 2010-2015

Regionale vannforvaltningsplaner skal ajourføres hvert 6. år. Det er derfor viktig at vi benytter muligheten til å lære mest mulig av denne første, landsdekkende planleggingsfasen 2010-2015. Med dette som mål er det satt i gang et omfattende evalueringsarbeid, med både en bred spørreundersøkelse og interne evalueringer hos aktørene.

Resultatene vil bli fremstilt i en evalueringsrapport med prioriterte forbedringspunkter. Dette vil gi et grunnlag for å gjennomføre forbedringstiltak som kan forbedre, effektivisere og forenkle arbeidet i kommende fase fram mot oppdaterte versjoner av planer og programmer som vedtas i 2021.

I tillegg har noen av vannregionene gjennomført evalueringer, og både Riksrevisjonen og NIBR v/HiOA ser på vannforvaltningen. EFTAs overvåkingsorgan vil vurdere Norges gjennomføring av vanndirektivet. 

Valg av tema for evaluering

Direktoratsgruppa for gjennomføringen av vannforskriften og vanndirektivet i Norge startet arbeidet med evalueringen våren 2015, med bidrag fra Nasjonal referansegruppe. På møter i januar og april 2015 ble det utarbeidet en oversikt over områder som er relevante for evalueringen: 

Hovedtema:

a) samordnet og helhetlig
b) kunnskapsbasert
c) medvirkning og informasjon

Tverrgående tema:

1) organisering (roller og ansvar, arenaer, prosesser og arbeidsformer)
2) tilrettelegging (veiledning, verktøy og fagsystemer)

Spørreundersøkelse om vannforvaltningen

En spørreundersøkelse ble gjennomført i oktober og november 2015, med både lukkede svaralternativer og mulighet til å formulere merknader og forbedringsforslag. Kjernegruppen på 123 involverte i vannforvaltningen bestod av direktoratsgruppen, nasjonal referansegruppe, vannregionmyndigheter og fylkeskommuner, og prosjektledere i vannområdene.  Her fikk man en svarprosent på over 38 %. I tillegg ble spørreundersøkelsen sendt til 1273 personer som hadde hatt mer perifer kontakt med arbeidet, og her fikk man en lavere svarprosent. Samlet antall respondenter var 249, med totalt over 1.500 kommentarer og forbedringsforslag.

Temabolker i spørreundersøkelsen:

 1. Måloppnåelse
 2. Kunnskapsgrunnlaget
 3. Helhetlig vannforvaltning
 4. Vannregionmyndigheten
 5. Forvaltningsplan med miljømål
 6. Tiltaksprogram med forslag til tiltak
 7. Medvirkning og informasjon
 8. Nasjonal referansegruppe
 9. Direktoratsgruppen
 10. Miljødirektoratet som koordinerende
 11. Veiledere og verktøy
 12. Samlet vurdering av styrker, svakheter, muligheter, trusler

Parallelt med spørreundersøkelsen har også de tematiske prosjektene i direktoratsgruppa vurdert behovet for revisjon av veiledningsmateriell, og dette er bragt in i direktoratsgruppas videre arbeid med evaluering.

Oppsummering og prioritering av forbedringspunkter

Miljødirektoratet har sammenstilt innspillene fra den elektroniske spørreundersøkelsen som grunnlag for diskusjon i direktoratsgruppas møter i februar. Den første dagen ble holdt sammen med nasjonal referansegruppe.

Basert på direktoratsgruppas prioriteringer har Miljødirektoratet sammenstilt en evalueringsrapport med konkrete forbedringsforslag som ble behandlet på nytt i direktoratsgruppemøtet 19. og 20. april. Direktoratsgruppens råd til departementsgruppen ble oversendt ved utgangen av juni 2016.

Rådene handler om statlig styring, arbeidet i vannregionene, samt veiledning og verktøy. Det første forbedringstiltaket er utdypet i et eget råd om fellesføringer for deltakelse i arbeidet med helhetlig vannforvaltning 2016-2021.

 • Les rådene om forbedringsforslag HER
 • Les rådet om fellesføringer HER

Arbeid med evalueringsresultatene i Nasjonal Referansegruppe

Gruppearbeid med resultatene fra evaluering på møtet for Nasjonal Referansegruppe. Fotograf: Kerry Agustsson, Miljødirektoratet Fotograf:

Fotograf: Kerry Agustsson

Det vil være viktig å få gjennomført flest mulig av forbedringstiltakene så tidlig som mulig i fasen 2016-2021, slik at vi får en enklere og mer effektiv gjennomføring i neste periode.  

I tillegg har Direktoratsgruppen har oversendt råd til Departementsgruppen om overordnet framdriftsplan for vannforvaltningen 2016-2021. Rådet om framdriftsplan for 2016-2021 er basert på Direktoratsgruppens evaluering av planarbeidet 2010-2015, og inkluderer forslag til oppdatering av tidsfristene i vannforskriften § 28. Nasjonal referansegruppe har bidratt med innspill underveis.

Rådet innebærer at forslag til planprogram og foreløpig oversikt over vesentlige vannforvaltningsspørsmål sendes på høring samtidig fra 1. januar 2018, og at forslag til regional vannforvaltningsplan med tiltaksprogram sendes på høring fra 1. april 2020.

Les rådet om framdriftsplan 2016-2021 HER.

Interne evalueringer hos aktørene

Deltakerne i Direktoratsgruppen og Nasjonal referansegruppe ble oppfordret til å gjennomføre interne evalueringer som grunnlag for forbedringer og basis for interne planer for deltakelse/medvirkning i vannforskriftarbeidet 2016-2021. Miljødirektoratet utarbeidet en mal for dette arbeidet som ble distribuert til representantene i Direktoratsgruppen og Nasjonal referansegruppe.

Hovedtema i forslaget til mal for intern evaluering var å vurdere hvordan man som myndighet har bidratt til det regionale planarbeidet og opplevd planperioden med tanke på:

 • Kunnskaps- og beslutningsgrunnlaget (hvordan har vi bidratt til karakterisering og klassifisering av miljøtilstand, og innspill til overvåking)
 • Planarbeidet (hvordan har vi bidratt til plandokumentene og deltatt i planprosessene som fører fram til fastsettelse av miljømål og forslag til tiltak)

De interne evalueringene skal resultere i forslag til forbedringer i hvordan myndighetene deltar i vannforskriftarbeidet, samt at disse etablerer interne framdriftsplaner for å følge opp vannforskriftsarbeidet i perioden 2016-2021. Det er gjennomført slike interne evalueringer bl.a. i Miljødirektoratet og NVE.

Se malen som ble foreslått for intern evaluering hos myndighetene her

 Regionale evalueringer

 • Vannregion Agder har også utført en evaluering av arbeidet i sin vannregion. Det ble sendt ut to spørre- og evalueringsundersøkelser. Den ene gikk til vannregionutvalget (VRU), og den andre gikk til vannområdene/kommunene. Les mer her.
 • Vannregion Glomma var i mars 2016 vertskap for kollegavurderings-besøk fra Finland og Sverige, med særlig fokus på det regionale tiltaksprogrammet. Besøket varte i fire dager, og omfattet dialogmøter med en rekke av de involverte, samt befaring. Etter besøket ble det skrevet en rapport som oppsummerer det som blr funnet gjennom samtalene, og flere forslag til hvordan arbeidet kan forbedres fremover. Les mer her.

 Evalueringer i regi av andre

 • Riksrevisjonen gjennomførte høsten 2014 en foranalyse om arbeidet med å sikre godt vannmiljø og bærekraftig bruk av vannressursene, og besluttet i 2015 å følge opp foranalysen med en hovedanalyse. Rapporten forventes å foreligge i løpet av høsten 2016. Gjennomgangen vil ha som mål å vurdere hvordan Klima- og miljødepartementet legger til rette for å oppnå målet om et godt vannmiljø og bærekraftig bruk av vannressursene, samt belyse årsaker til eventuell manglende måloppnåelse. Les mer om dette HER.

 • NIBR (Norsk Institutt for by og regionforskning) har forsket på prosessene med samordning av vannforvaltningen i vannregionene og de lokale vannområdene. Prosjektet har vært støttet av Norges forskningsråd. Utgangspunktet er hva som skjer når et fragmentert sektoransvar for vann møter vannforskriftens krav til samordnet forvaltning med nettverksarenaer og felles forvaltningsplan og miljømål. NIBR har bl.a. foretatt surveyer til vannforvaltningen i 2013 og 2015, og produsert et betydelig antall relevante artikler og foredrag. Les mer om dette HER.
 • EFTAs overvåkingsorgan ESA vil vurdere om Norge oppfyller forpliktelsene etter vanndirektivet når Norge har rapportert dokumenter og data i 2016. EU-kommisjonen offentliggjør hvert tredje år gjennomførings-rapporter til Parlamentet og Rådet om status for gjennomføringen av vanndirektivet, inkludert vurderinger av det enkelte lands prestasjoner. Rapportene offentliggjøres på europeiske vannmiljøkonferanser, og følges opp med bilaterale møter med det enkelte lands myndigheter og eventuelt saker for domstolen. Norge fikk i 2012 flere forbedringspunkter knyttet til de frivillige pilotplanene, som ble spesifisert i bilateralt møte i juni 2014. Les mer om dette HER.
Publisert: 24. februar 2016 Sist oppdatert: 18. mars 2016