gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

FNs bærekraftmål og vannforvaltning

Her kan du lese om FNs bærekraftsmål og delmål med særlig relevans for arbeidet med regionale vannforvaltningsplaner i Norge.

Bærekraftsmål ble vedtatt av FNs medlemsland i 2015

Høsten 2015 vedtok FNs medlemsland 17 mål med 169 delmål for bærekraftig utvikling frem mot 2030. Bærekraftsmålene ser miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng. De er et veikart for den globale innsatsen for en bærekraftig utvikling, og gjelder for alle land. Det betyr at bærekraftsmålene også må legges til grunn for norsk politikk og forvaltning. Nedenfor peker vi på bærekraftsmål og delmål med særlig relevans for arbeidet med regionale vannforvaltningsplaner i Norge, og koblingene til de andre bærekraftsmålene.

Mål om bærekraftig vannforvaltning

Bærekraftsmål nr. 6 handler om ferskvann: "Sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle". Viktige delmål med relevans for arbeidet med regionale vannforvaltningsplaner i Norge er:

 

6.1 Innen 2030 sørge for allmenn og likeverdig tilgang til trygt drikkevann.

(Tilsvarer vannforskriftens §§ 16 og 17 om at vann som brukes til uttak av drikkevann skal registreres som beskyttet område, og oppfylle kravene i både vannforskriften og drikkevannsregelverket, slik at omfanget av rensing ved produksjon av drikkevann reduseres).

6.3  Innen 2030 sørge for bedre vannkvalitet ved å redusere forurensning, avskaffe avfallsdumping og mest mulig begrense utslipp av farlige kjemikalier og materialer, og halvere andelen ubehandlet avløpsvann.

(Tilsvarer vannforskriftens § 4 om at vannforekomstene skal ha minst god økologisk og kjemisk tilstand, og § 13 om at der annet regelverk har strengere krav skal den strengeste bestemmelsen legges til grunn).

6.5  Innen 2030 gjennomføre en integrert forvaltning av vannressurser på alle nivåer, blant annet gjennom samarbeid over landegrensene der det er aktuelt.

(Tilsvarer vannforskriftens § 20 om vannregioner som avgrenses av nedbørfeltene og §§ 22-23 om samordning av berørte myndigheter innenfor vannregionene og vannområdene, og §§ 30-31 om internasjonale vannregioner og samarbeid).

6.6  Innen 2020 verne og gjenopprette vannrelaterte økosystemer, herunder våtmarker, elver, grunnvann og innsjøer.

(Tilsvarer vannforskriftens § 1 om å sikre en mest mulig helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomstene, og § 4 om at vannforekomstene skal beskyttes mot forringelse, forbedres og gjenopprettes).

6.b Støtte og styrke medvirkning fra lokalsamfunn for å bedre forvaltningen av vann.

(Tilsvarer vannforskriftens § 22 om at rettighetshavere og private og allmenne brukerinteresser skal være knyttet til vannregionutvalget, § 23 om at det i vannområdene skal legges vekt på eksisterende samarbeidsformer med andre interesser og § 27 om offentlig deltakelse og informasjon, herunder tilgang til miljøinformasjon).

 

Kobling mellom land og vann

FNs bærekraftsmål nr. 15 handler om å "beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer.....samt stanse tap av artsmangfold". I det første delmålet er koblingen til vannmiljøet tydelig:

15.1 Innen 2020 sikre bevaring, gjenoppretting og bærekraftig bruk av ferskvannsbaserte økosystemer og tjenester som benytter seg av disse økosystemene....".

 

 

Bærekraftsmål for kystvann

For kystvann er bærekraftsmål nr. 14 viktigst: "Bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling". Her er det delmål bl.a. om å forhindre og redusere forurensing, beskytte og restaurere økosystemer, begrense og håndtere forsuring, verne kyst- og havområder, samt å forvalte bærekraftig.

 

 

Koblinger mellom bærekraftsmålene

Det er mange koblinger mellom bærekraftsmål nr. 6 og de 16 andre bærekraftsmålene. De fleste bærekraftsmålene som handler om sosial og økonomisk utvikling er avhengige av en bærekraftig vannforvaltning som sikrer både tilstrekkelig kvalitet og kvantitet av vann.

Oppfyllelse av bærekraftsmål nr. 6 om vann bidrar til å sikre nok vann av god kvalitet til alle, og legger dermed grunnlaget for oppfyllelse av en rekke andre bærekraftsmål som nr. 3 om god helse, nr. 2 om å utrydde sult, og nr. 1 om å utrydde fattigdom. Disse er viktige grunnlag for å oppfylle mål nr. 4 om god utdanning og mål nr. 8 om anstendig arbeid og økonomisk vekst. Det er også gjensidig avhengighet mellom bærekraftsmål nr. 6 om vann og nr. 9 om bærekraftig infrastruktur og industri, og nr. 12 om ansvarlig forbruk og produksjon.

Enkelte bærekraftsmål og delmål kan trekke i retning av økt belastning på vannmiljøet, herunder delmål nr. 2.3 om å doble produktivitet i landbruket, delmål nr. 7.1 og 7.2 om tilgang til fornybar energi, og delmål nr. 8.1 om økonomisk vekst. Det er derfor avgjørende med en samordnet oppfyllelse av bærekraftsmålene, slik at de støtter hverandre og ikke motvirker hverandre. For vannforvaltningen skal delmål nr. 6.5 om en samordnet vannforvaltning bidra til en balanse mellom mål, der også andre sektorer bidrar til å ivareta av vannet. Her finner du en vannportal-artikkel om FNs rapport fra 2018 om status for gjennomføring av samordnet vannforvaltning.

Klimaendringer handler mye om vann: økt ekstremnedbør, flom- og overvannsproblemer, tørke, og havnivåstigning. God vannforvaltning der man utnytter naturbaserte løsninger for f.eks. flomdemping og overvannshåndtering vil ofte være vinn-vinn løsninger for både klimatilpasning, vannmiljø og samfunnsøkonomi. God vannforvaltning vil være avgjørende for å oppfylle bærekrafts-delmålene 13.1 om å styrke evnen til å motstå og tilpasse seg klimarelaterte farer, 13.2 om å innarbeide tiltak mot klimaendringer i politikk, strategier og planlegging, og 13.3 om å stryke evnen til å motvirke, tilpasse seg og redusere konsekvensene av klimaendringer. Eksempler er restaurering av vassdrag slik at de gjenoppretter evnen til naturlig tilbakeholdelse av flomvann i meandere, kroksjøer, flomsletter og våtmarker, samt naturbaserte overvannsløsninger i by som gjenåpning av vassdrag, regnbed og flombassenger i parker, grønne tak og vegger. Les mer om klimatilpasning i vannforvaltningen her.       

 

Les mer:

Publisert: 11. februar 2019 Sist oppdatert: 21. mars 2020