gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Om kongekrabbe

Klima og miljødepartementet omtaler kongekrabbe særskilt gjennom sin godkjenning av regional plan for vannforvaltning i Finnmark datert 4.7.2016 ved følgende tekst:

"Kongekrabbe (Paralithodes camtschaticus) er en art som faller inn under definisjonen av fremmed organisme i naturmangfoldloven, jf. naturmangfoldloven § 3e. I Artsdatabankens økologiske risikovurdering av fremmede arter er kongekrabbe vurdert til "svært høy risiko", jf. Fremmede arter i Norge – med norsk svarteliste 2012. For denne arten er det etablert et særskilt forvaltningsregime gjennom St. meld. nr. 40 (2006-2007) Forvaltning av kongekrabbe og St. meld. nr. 17 (2014-2015) Evaluering av forvaltningen av kongekrabbe. Det er fastsatt en målsetting om i størst mulig grad å begrense videre spredning av kongekrabbe i norske havområder vest for 26°Ø og samtidig legge til rette for næringsutvikling og sysselsetting i et kvoteregulert område øst for 26°Ø. Kongekrabbemeldingene legger med dette føringer på hvilke tiltak som kan foreslås både innenfor og utenfor det kommersielle fangstområdet. Her er det fiskerimyndighetene som har overordnet myndighet og ansvar.

Vedtatt forvaltningspolitikk for kongekrabbe medfører ikke behov for særskilt behandling av arten ved utvikling av kunnskapsgrunnlaget i vannforskriftssammenheng".

Publisert: 13. oktober 2017 Sist oppdatert: 16. januar 2019