gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Grunnvann - ytterligere karakterisering

Etter den første karakteriseringen skal det foretas en ytterligere karakterisering av grunnvannsforekomster, eller grupper av grunnvannsforekomster, som anses å være utsatt, slik at det kan foretas en mer presis vurdering av risikoens betydning og bestemmes hvilke tiltak som må tas med i tiltaksprogrammet.

Denne beskrivelsen skal dermed omfatte relevante opplysninger om virkningen av menneskelig virksomhet og eventuelt opplysninger om:

  • grunnvannsforekomstens geologiske egenskaper, herunder utbredelsen og typen av geologiske enheter
  • grunnvannsforekomstens hydrogeologiske egenskaper, herunder hydraulisk ledningsevne, porøsitet og type av grunnvannsforekomst
  • karakteristikk av overliggende avsetninger og jordsmonn i nedbørfeltet som grunnvannsforekomsten mates fra, herunder tykkelse, porøsitet, hydraulisk ledningsevne og absorberende egenskaper ved avsetninger og jordsmonn
  • stratigrafisk karakteristikk (lagdelingsegenskaper) av grunnvannet i grunnvannsforekomsten
  • en oversikt over tilknyttede overflatesystemer, herunder terrestriske økosystemer og forekomster av overflatevann som grunnvannsforekomsten er dynamisk forbundet med
  • overslag over retninger og mengden av vannutveksling mellom grunnvannsforekomsten og tilknyttede overflatesystemer
  • tilstrekkelige data til å beregne langsiktige gjennomsnittlig årlig nydannelse av grunnvann
  • beskrivelse av grunnvannets kjemiske sammensetning, herunder angivelse av bidrag fra menneskelig virksomhet. Det kan brukes typologi for grunnvannskarakterisering når naturlig bakgrunnsnivå for disse grunnvannsforekomstene bestemmes.

Se forskrift om rammer for vannforvaltningen her.

Publisert: 19. juni 2015 Sist oppdatert: 16. januar 2019