gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Karakterisering og vurdering av miljøpåvirkning i vannforekomstene

I kunnskapsgrunnlaget til regionale vannforvaltningsplaner inngår karakterisering av elver, innsjøer, grunnvann og kystvann og vurdering av miljøpåvirkning fra menneskelig aktivitet. Hovedformålet med karakteriseringen er å få en oversikt over dagens miljøtilstand og å identifisere hvilke vannforekomster som er i risiko for å ikke nå miljømålene.

Prosessen omfatter følgende:

  • avgrense vassdrag, kystvann og grunnvann i håndterbare vannforekomster (elv, innsjø, kyst- og grunnvann)
  • identifisere hvilken naturlig vanntype vannforekomstene har (overflatevann)
  • identifisere menneskeskapte påvirkninger og effekt av disse på miljøtilstanden
  • vurdering av dagens miljøtilstand

Identifisere vannforekomster

En vannforekomst er en avgrenset og betydelig mengde overflatevann eller et begrenset volum av grunnvann.

Vannforekomstene skal inndeles etter nedbørfeltgrenser og den enkelte vannforekomst skal ha ensartet vanntype, påvirkningsbilde og miljøtilstand.

Vanntyper

Vanntypen til en vannforekomst angir fysiske og kjemiske karakteristika ved vannforekomsten. Vannforekomster med like fysisk-kjemiske forhold ligner på hverandre økologisk. Ved å identifisere vanntypen kan en samtidig si noe om forventet naturtilstand i en vannforekomst.

I vassdrag angis vanntypen ved kategori (elv, innsjø, kystvann eller grunnvann), geografiske forhold (økoregion og klimasone), fysisk-kjemiske forhold (kalkinnhold, humusinnhold, turbiditet) og størrelse/dyp.

Kystvann deles inn i vanntyper etter geografiske forhold (økoregion), grad av eksponering, saltinnhold og strøm.

Vurdering av påvirkninger

Påvirkninger som kan ha effekt på miljøtilstanden i vannforekomstene skal identifiseres og effekten av påvirkningene skal vurderes.

Miljøtilstand

Miljøtilstanden sier noe om tilstanden for fisk, virvelløse dyr, plant er/alger og vannkvaliteten og i hvor stor grad tilstanden avviker fra en forventet tilstand i en upåvirket vannforekomst. Når det foreligger informasjon om biologiske eller fysisk-kjemiske forhold i vannforekomsten vil disse brukes til å vurdere miljøtilstanden i vannet.
I vannforekomster hvor en har lite informasjon om miljøtilstanden skal en faglig vurdering av kjente påvirkninger danne grunnlag for å bestemme miljøtilstanden i denne.

  • Resultatet av karakterisering og vurdering av miljøpåvirkning for vannforekomstene er tilgjengelig på Vann-Nett.
  • Kriteriene for å karakterisere og analysere vannforekomstene er nærmere beskrevet i veilederen 01:2018 Karakterisering.
Publisert: 28. april 2016 Sist oppdatert: 29. juni 2016