gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Miljøovervåkning i kystvann

Å kartlegge og overvåke det biologiske mangfoldet er viktige oppgaver. På denne måten kan vi oppdage om det skjer store endringer og avklare om endringene har sammenheng med menneskelig aktivitet.

Miljødirektoratet har satt i gang overvåkningsprogrammet Økosystemovervåking i kystvann (ØKOKYST) for å følge med på miljøtilstanden langs norskekysten. Programmet skal innhente kunnskap om viktige økosystemer og arter, og skal undersøke arter som lever på hardbunn, bløtbunn og i de frie vannmassene. Det skal også fange opp uønsket påvirkning fra næringssalter og partikler. Næringssalter, oksygeninnhold, siktedyp, temperatur og saltholdighet i sjøen undersøkes derfor også. Fra 2016 er programmet utvidet til også å inkludere overvåkning lenger inn i fjordene våre.

Overvåkingsprogrammet omfatter områdene Skagerrak, Rogaland, Hordaland, Møre og Romsdal, Trøndelag og Nordland, Helgeland og Finnmark. I tillegg overvåkes havforsuring, elvetilførsler, miljøgifter og ulike påvirkninger gjennom flere statlige, kommunale og programmer.

Publisert: 08. april 2016 Sist oppdatert: 08. april 2016