gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Miljøovervåkning i kystvann

Å overvåke det biologiske mangfoldet er en viktig oppgave. På denne måten kan vi oppdage om det skjer store endringer og avklare om endringene har sammenheng med menneskelig aktivitet.

Miljødirektoratet har satt i gang overvåkningsprogrammet Økosystemovervåking i kystvann (ØKOKYST) for å følge med på miljøtilstanden langs norskekysten. Programmet skal innhente kunnskap om viktige økosystemer og arter, og skal undersøke arter som lever på hardbunn, bløtbunn og i de frie vannmassene. Det skal også fange opp uønsket påvirkning fra næringssalter og partikler derfor undersøkes  næringssalter, oksygeninnhold, siktedyp, temperatur og saltholdighet i sjøen også. Fra 2016 er programmet utvidet til også å inkludere overvåkning lenger inn i fjordene våre.

Overvåkingsprogrammet dekker alle økoregioner, og de fleste vanntyper. I tillegg overvåkes havforsuring, elvetilførsler, miljøgifter og ulike påvirkninger gjennom både statlige og kommunale programmer.

Metodikk

Det meste av metodikken som brukes i ØKOKYST er beskrevet i veileder 02:2013 "Klassifisering av miljøtilstand i vann" (åpnes i nettleser Chrome), men i 2017 ble det lansert ett forslag om en ny klassifiseringsindeks for makroalger, komboindeksen, se rapport M-788 "Nye klassegrenser for ålegress og makroalger i vannforskriften". Siden indeksen er ny ble det bestemt at den skulle prøves ut gjennom Miljødirektoratets overvåkingsprogram ØKOKYST før den evt ble tatt inn i klassifiseringssystemet. På bakgrunn av det er det laget et notat: "Felt- og beregningsmetodikk for komboindeksen (makroalger) 28.11.2017", med felt- og bergningsmetodikk for indeksen. 

Publisert: 08. april 2016 Sist oppdatert: 08. april 2016