gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Nasjonale og internasjonale miljømål

Vannforskriften og andre miljømål

Vannforskriften er norsk gjennomføring av EUs vanndirektiv, med mål om god økologisk og kjemisk tilstand, samt oppfyllelse av strengere mål som følger av annet relevant regelverk som f.eks. drikkevann. Der målet ikke er nådd skal forbedrende og restaurerende tiltak vurderes. Der målet er nådd skal beskyttende tiltak vurderes for å hindre forringelse. For å balansere vannmiljømålene mot andre samfunnshensyn har vanndirektivet også bestemmelser om tilpassede miljømål for utbygde vassdrag, og mulighet for utsatt frist eller mindre strenge miljømål. Men vannforvaltningen i Norge skal også bidra til å oppfylle andre nasjonale og internasjonale mål. Nedenfor gjengir vi noen av de viktigste nasjonale og internasjonale målene:

 

Nasjonale miljømål

Norge har 23 nasjonale miljømål. Vannforvaltningen kan bidra til å oppfylle flere av disse, herunder:

-  Naturmangfold: Økosystemene skal ha god tilstand og levere økosystemtjenester; ingen arter og naturtyper skal utryddes, og utviklingen for truete og nær truete arter og naturtyper skal forbedres; et representativt utvalg av norsk natur skal tas vare på for kommende generasjoner.

- Forurensing: Forurensing skal ikke skade helse eller miljø; utslipp av helse- og miljøfarlige stoffer skal stanses.

I meldingen til Stortinget om norsk handlingsplan for naturmangfold ble det slått fast at Norge skal definere mål for ønsket tilstand i økosystemene. Samtidig ble det understreket at i elver, innsjøer og kyst har vi allerede et system på plass gjennom vannforskriften. Meldingen slo også fast at Regjeringen vil, gjennom en samordnet innsats mellom berørte sektorer, følge opp tiltak som framgår av vannforvaltningsplanene slik at fastsatte mål nås.

 

Nasjonale mål for vann og helse

Protokollen om vann og helse under verdens helseorganisasjon (WHO) og FNs økonomiske kommisjon for Europa (UNECE) har som formål å oppnå en tilstrekkelig forsyning av rent drikkevann og tilfredsstillende sanitærforhold for alle. Norge har ratifisert protokollen, og fulgt den opp gjennom å sette nasjonale mål. Vannforvaltningen vil særlig bidra til å nå følgende nasjonale mål for vann og helse:

- Vann som brukes til vannforsyning skal beskyttes mot forurensninger slik at behovet for vannbehandling til drikkevann blir minst mulig og brukerkonflikter kan unngås.

- Lokaliteter som er tilrettelagt for friluftsbad, bør ha utmerket vannkvalitet i henhold til EUs badevannsdirektiv.

- Alle innenfor en tettbebyggelse skal være tilkoblet offentlig ledningsnett eller ha andre akseptable renseløsninger som skal være tilpasset resipientens kapasitet og fungere godt.

 

FNs bærekraftsmål og vann

Høsten 2015 vedtok FNs medlemsland 17 mål med 169 delmål for bærekraftig utvikling frem mot 2030. Bærekraftsmålene ser miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng. De er et veikart for den globale innsatsen for en bærekraftig utvikling, og gjelder for alle land. Det betyr at bærekraftsmålene også må legges til grunn for norsk politikk og forvaltning.

Bærekraftsmål nr. 6 handler om ferskvann: "Sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle". Viktige delmål med relevans for norsk vannforvaltning er:

- 6.1) Innen 2030 sørge for allmenn og likeverdig tilgang til trygt drikkevann.

- 6.3) Innen 2030 sørge for bedre vannkvalitet ved å redusere forurensning, avskaffe avfallsdumping og mest mulig begrense utslipp av farlige kjemikalier og materialer, og halvere andelen ubehandlet avløpsvann.

- 6.5) Innen 2030 gjennomføre en integrert forvaltning av vannressurser på alle nivåer, blant annet gjennom samarbeid over landegrensene der det er aktuelt.

- 6.6) Innen 2020 verne og gjenopprette vannrelaterte økosystemer, herunder våtmarker, elver, grunnvann og innsjøer.

- 6.b) Støtte og styrke medvirkning fra lokalsamfunn for å bedre forvaltningen av vann- og sanitærforhold.

For kystvann er bærekraftsmål nr. 14 viktigst: "Bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling".

 

FN-konvensjonen om biologisk mangfold og Aichi-målene

FN-konvensjonen om biologisk mangfold er en folkerettslig bindende avtale, som Norge har tiltrådt.

Konvensjonen konkretiseres blant annet av de såkalte Aichi-målene som ble vedtatt i 2010, og er uttrykk for partslandenes intensjon om å følge opp målene nasjonalt fram mot 2020. Dette omfatter bl.a.:

- hensyn til verdien av biologisk mangfold og økosystemtjenester

- redusert menneskeskapt belastning og forurensing

- bedre kunnskap, vitenskapelig grunnlag og teknologi

- redusert eller stoppet tap, forringelse og fragmentering av leveområder

- vern og bevaring av områder som er særlig viktige

- restaurering av minst 15 % av forringede økosystemer

I meldingen til Stortinget om norsk handlingsplan for naturmangfold ble det slått fast at forbedring av tilstand i henhold til vannforvaltningsplanene er ett av Regjeringens viktigste tiltak for å følge opp det internasjonale målet om å restaurere minst 15 prosent av forringede økosystemer.

 

Andre internasjonale konvensjoner

Gjennomføringen av vannforskriften kan også bidra til å oppfylle:

- Bernkonvensjonen om vern av truede og sårbare arter og deres leveområder.

- Ramsarkonvensjonen om vern og bærekraftig bruk av våtmarker.

- OSPAR-konvensjonen om beskyttelse, bevaring og gjenoppretting av marint miljø.

Publisert: 07. oktober 2018 Sist oppdatert: 12. april 2019