gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Hvem som har ansvaret for overvåkingen

Basisovervåking 

Miljødirektoratet har ansvar for å utarbeide og gjennomføre programmer for basisovervåking ihht vannforskriften. Den er finansiert over Klima- og Miljødepartementets budsjett. I den grad det er mulig å se basisovervåkingen i sammenheng med annen miljøovervåking som gjøres i regi av andre direktorat eller faginstitutter eks. Norges Vassdrags- og energidirektorat og Havforskningsinstituttet, vil det bli gjort.

Tiltaksorientert overvåking

Fylkesmannen har ansvar for å utarbeide program for tiltaksorientert overvåking og for problemkartleggingen i samsvar med de krav som stilles i vannforskriften. Denne type overvåking skal i den grad det er mulig betales av påvirker dvs den som forurenser. En del av den tiltaksorienterte overvåkingen bør derfor hjemles i konsesjonsvilkår eller vilkår i utslippstillatelser. Fylkesmannen mottar et årlig beløp fra Miljødirektoratet for å koordinere og iverksette tiltaksrettet overvåking innenfor egne myndighetsområder. Der det ligger til rette for samordnet overvåking i en fjord eller i et vassdrag skal slike fellesprosjekter tilstrebes. Fylkesmannens koordineringsrolle omfatter også andre myndigheter som Fiskeridirektoratets og NVEs regionkontor.  Hvis det ikke er mulig å få til felles overvåking, vil nevnte myndigheter fortsatt ha en plikt til å overvåke effekter av påvirkninger fra virksomheter som de er myndighet overfor.

Regionalt overvåkingsprogram

Vannregionmyndigheten har etter vannforskriftens §18 et ansvar for at et regionalt overvåkingsprogram blir utarbeidet. I praksis er det fylkesmannen som utarbeider programmet i kraft av at de har en regional samordningsrolle for kunnskapsgrunnlaget til vannforvaltingsplanene.

Publisert: 09. mars 2017 Sist oppdatert: 21. januar 2019