gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Basisovervåking

Basisovervåking skal skaffe data om den generelle tilstanden i ferskvann, kystvann og grunnvann i Norge.

Ved hjelp av data fra basisovervåkingen skal vi:

  • skaffe frem grunnlagsdata for å kunne vurdere effekten av omfattende menneskelige påvirkninger på vannforekomstene
  • kunne fastslå den naturlige tilstanden i tilnærmet "uberørt" norsk natur og på denne måte styrke datagrunnlaget for fastsettelse av referanseverdier for kvalitetselementer og for videreutvikling av klassifiseringssystemet (veileder 02:2018 Klassifisering av miljøtilstand i vann ) som brukes til å vurdere miljømåloppnåelse og fastsette miljøtilstand

Basisovervåkningen er etablert i vannforekomster i alle tilstandsklasser

Basisovervåkningen er etablert i vannforekomster i alle tilstandsklasser (med en henvisning til tilstandsklasser i veileder 02:2018 Klassifisering av miljøtilstand i vann, men hovedvekten er på de tre beste tilstandsklassene (svært god, god og moderat). Dette gjelder for både kystvann og ferskvann.

Basisovervåkingen består av to typer stasjoner: 

  • Referansestasjoner: De skal si noe om naturlig bakgrunnsverdier, og de skal kun etableres i vannforekomster med antatt "svært god" tilstand. Noen av disse etableres for å følge langsiktige endringer i de naturlige forholdene, spesielt klimaendringene. 
  • Trendstasjoner: De skal si noe om mulig utvikling i et påvirket område, og de skal plasseres i områder som er påvirket av menneskelig aktivitet og overvåkes med henblikk på utvikling av forurensningstilstand. Trendstasjoner er likevel ikke tenkt å overvåke allerede kjente problematiske punktkilder ettersom disse skal dekkes under tiltaksrettet overvåkning.

Ny programperiode for basisovervåkning starter i 2017 og varer til 2020

Den nasjonale miljøovervåkningen skal gi en oversikt over miljøtilstanden i Norge, og lyses ut for 4 år av gangen. I 2017 avsluttes en 4-årig programperiode med årsrapporter for resultater av prøvetaking i 2016 med innlegging av disse dataene i vannmiljøsystemet. Ny programperiode for basisovervåkning starter i 2017 og varer til 2020. Basisovervåkningen foregår i både kyst- og ferskvann. Oppdragstakerne er forskjellige for de ulike prosjekter og delprogram.

Publisert: 09. mars 2017 Sist oppdatert: 21. januar 2019