gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Grunnvann

Siden 1977 har det foregått en basis/referanseovervåkning av grunnvann. 

NGU og NVE samarbeider om referanseovervåkning av grunnvann for både kvantitative (herunder temperatur og grunnvannsstand) og kvalitative (kjemi) bakgrunnsverdier. Overvåkingen har pågått siden 1977 gjennom det Landsomfattende mark- og grunnvannsnettet (LGN). Overvåkningen består av 65 grunnvannsforekomster der NVE måler grunnvannsstand og temperatur, og 52 områder der NGU overvåker grunnvannskjemi NGU. Noen områder omfatter flere målestasjoner:

Kart som viser referanseovervåkning av grunnvann for både kvantitative (herunder temperatur og grunnvannsstand) og kvalitative (kjemi) bakgrunnsverdier i Norge (Kilde:NVE)

LGN-områdene er i all hovedsak lagt til lokaliteter der grunnvannsforholdene er antatt å være upåvirket av menneskelig aktivitet og ikke direkte påvirket av overflatevann som elver og innsjøer.

Overvåkning av belasta grunnvannsforekomster

Kunnskapen om berørte og belastede grunnvannsforekomster i Norge er liten fordi kartleggingen stort sett har vært konsentrert om grunnvann til drikkevannsforsyning og andre grunnvannstasjoner med liten belastning. Det er behov for å øke kunnskapen om den kjemiske tilstanden i belasta grunnvannsforekomster i henhold til vannforskriften. Vi arbeider ut fra en hypotese om at tilstanden for grunnvannet i Norge generelt er god. Utfordringen er å dokumentere dette med fakta og data basert på målinger, samt å identifisere og undersøke de grunnvannsforekomstene som faktisk har behov for tiltak for å oppnå god tilstand. Vi er derfor i gang med å undersøke flere grunnvannsforekomster som kan representere typisk geologi, klima og belastningssituasjon i Norge og således bli definert som regionale eller nasjonale typeforekomster. Dersom tilstanden er dokumentert god i disse, vil det kunne antas at det samme gjelder for sammenliknbare grunnvannsforekomster andre steder i landet.

For dette formålet er det etablert et felles prosjekt mellom Miljødirektoratet, NGU, NVE og NIBIO (Landbruksdirektoratet). Klima- og miljødepartementet dekker utgiftene mens de øvrige bidrar med kunnskap og ressurser i form av personell. Resultatene fra prosjektet skal danne grunnlaget for videre faglig arbeid med grunnvann og grunnvannsovervåkning i henhold til vannforskriften.

Overvåking i 13 grunnvannsforekomster

I perioden 2015-2017 er det etablert overvåkingen i 13 belastede grunnvannsforekomster: Otta, Elverum, Haslemoen og Gardermoen i Vannregion Glomma, Rimstadmoen og Kongsberg i Vannregion Vest-Viken, Horpestad på Jæren i Vannregion Rogaland, Odda i Vannregion Hordaland, Lærdal i Vannregion Sogn og Fjordane, Sunndalen i Vannregion Møre og Romsdal, Overhalla og Orkanger i Vannregion Trøndelag og Mosjøen i Vannregion Nordland. Denne overvåkningen vil fortsette i mange år framover.

Les mer om grunnvann på disse nettsidene: 

Publisert: 09. juni 2017 Sist oppdatert: 21. januar 2019