gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Pålegg med hjemmel i forurensningsloven

Vannforskriften kan være en del av begrunnelsen, men aldri hjemmelsgrunnlaget for å gi et pålegg om overvåkning.

Påleggshjemler i forurensningsloven som er relevante

Vannforskriften kan være en del av begrunnelsen, men aldri hjemmelsgrunnlaget for å gi et pålegg om overvåkning. Følgende påleggshjemler i forurensningsloven er relevante:

 • § 49 pålegg om å gi eksisterende opplysninger
 • § 51 pålegg om undersøkelser
 • ny tillatelse § 11, jf. § 16 (vilkår)
 • endre tillatelse §18

Forutsetning for å kunne gi et individuelt pålegg om overvåking til en virksomhet begrunnet i vannforskriften er:

 • at virksomheten gjør eller setter i verk noe som fører til forurensning, eller det er grunn til å tro kan føre til forurensning, jf. forurensningslovens § 51

 Overvåkningen gjennomføres med begrunnelse i å:

 • fastslå om og i hvilken grad virksomheten fører eller kan føre til forurensning
 • klarlegge årsaken til eller virkningene av inntrådt forurensning
 • kartlegge hvordan forurensningen skal motvirkes

Formålet med at overvåkingen skal være "tiltaksrettet"

Pålegget må stå i forhold til virksomhetens eventuelle mistenkte påvirkning. Med begrunnelse i vannforskriften skal formålet med overvåkningen være «tiltaksrettet».

Ved usikkerhet oppfordrer Miljødirektoratet fylkesmannen å bruke pålegg etter § 51

I utgangspunktet oppfordrer Miljødirektoratet fylkesmannen til  å bruke pålegg etter § 51 i forurensningsloven, der hvor dere er usikre på hvor stort bidrag virksomheten har. Det kan bli krevende og kanskje unødvendig arbeidstyngende å implementere overvåkning i tillatelser, før vi vet mer om virksomhetens bidrag.

Når pålegg om overvåking gis oppfordrer Miljødirektoratet fylkesmannen til å tenke helhetlig

 • Hva er de viktigste kildene?
 • Utgjør ett utslipp en vesentlig påvirkning på resipienten, eller er det summen av alle kildene som er avgjørende?

Eksempel på varsel om pålegg om overvåking

Vedlagt ligger eksempel fra Miljødirektoratet på varsel om pålegg om overvåkning, og pålegg om overvåkning, hvor vannforskriften er begrunnelsen.

 • Vedlegg 2: Varsel om pålegg om overvåkning / endringer i krav om vannovervåking (utarbeidet av Miljødirektoratet)
 • Vedlegg 3: Pålegg om overvåkning / endringer i krav om vannovervåking (utarbeidet av Miljødirektoratet)

 Kommunenes rolle

 • Kommunens myndighet og plikter som forurensningsmyndighet er beskrevet på  miljøkommune.no. Særlig vil kommunens myndighet for landbruk etter gjødselvareforskriften, og på avløpsområdet, være relevante i sammenheng med vannforskriften.
 • Når kommunen er forurensningsmyndighet, kan de bruke de samme hjemlene i forurensningsloven som fylkesmannen.

Fylkesmannen kan ikke pålegge kommunen å ta sitt sektoransvar for overvåkning, men fylkesmannen kan være rådgiver, og påpeke hvilke viktig rolle kommunen har. 

Publisert: 30. januar 2017 Sist oppdatert: 01. mars 2017