gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Vedlegg 1 A: Vurderingsgrunnlag for utslipp til vann

 

KATEGORI I:
Stoffer som ved utslipp alltid gir krav om overvåking 1)

Står på liste:
NP 2) =nasjonalt prioriterte miljøgifter,
VF 3) = vannforskriften

Metaller:

 

Kadmium

VF, NP

Kvikksølv

VF, NP

Krom VI

NP

Bly

NP, VF

Nikkel og nikkelforbindelser

VF

 

 

Organiske miljøgifter:

 

Bromerte flammehemmere (Penta-BDE, Okta-BDE, Deka-BDE, HCBCDD og TBBPA)

VF,NP

1,2 Dikloretan

VF,NP

Klorerte dioksiner og furaner

VF,NP

Heksaklorbenzen

VF,NP

Kortkjedete klorparafiner

VF,NP

Mellomkjedete klorparafiner

NP

Pentaklorfenol

VF,NP

Polyklorete bifenyler (PCB)

NP

Triklorbenzen

VF,NP

PFAS

VF,NP

Benzo(a)pyren

VF,NP

Tinnorganiske forbindelser

VF,NP

Antracen

VF

Heksaklorbutadien

VF

Heksaklorsykloheksan

VF,NP

Nonylfenol

VF,NP

Pentaklorbenzen

VF

Bisfenol A

NP

  1)    Dersom utslippsmengde er beregnet på bakgrunn av verdier under/rundt deteksjonsgrensa, må saksbehandler bruke skjønn i vurderingen av om det skal kreves overvåking.
2)    NP – nasjonalt prioriterte miljøgifter, jamfør vedlegg 1 til tillatelsen
3)    VF – vannforskriften, vedlegg VIII

 

KATEGORI II:

Stoffer som har langtidsvirkning og/eller akutt toksisk virkning i vannforekomsten

Årlige utslippsmengder som vil gi krav om overvåking ved vannforekomst i risiko[kg]

Årlige utslippsmengder som alltid vil gi krav om overvåking [kg]

 

 

Står på liste: NP=nasjonalt prioriterte miljøgifter,
VF= vannforskriften

Metaller:

 

 

 

Kobber

>100

>2000

 

Sink

>100

>2000

 

Arsen

>20

>300

NP

Krom (III) og kromforbindelser

>10

>100

NP

Barium

>500

>5000

 

Vanadium

>100

>100

 

Tinn

>10

>100

 

Molybden

>100

>100

 

 

 

 

 

Organiske miljøgifter:

 

 

 

DEHP

>10

>100

NP, VF

Tensider (DTDMAC, DSDMAC, DHTMAC)

>10

>100

NP

PAH

>1

>10

NP, VF

Tetrakloreten

>1

>10

NP

Trikloreten

>1

>10

NP

Muskxylener

>1

>1

NP

BTEX

>1

>10

VF

Diuron

>1

>1

VF

Andre alkylfenoler

>1

>10

NP

Tris (2-kloretyl) fosfat (TCEP)

>1

>10

NP

Triklosan

>1

>1

NP

Oktametylsyklotetrasiloksan (D4)

>1

>1

NP

Dekametylsyklopentasiloksan (D5)

>10

>10

NP

Olje*

>50

>500

 

Klorerte alkylbenzener

>10

>100

NP

AOX

>10

>10

 

Fenoler

>50

>500

 

 

KATEGORI III:

Stoffer som vil kunne utløse krav om overvåking

I vannforekomst i risiko skal overvåking alltid vurderes. Ellers skal det vurderes overvåking ved utslipp over følgende mengder [tonn/år]

Kommentar

Suspendert stoff

50

Avhengig av vannforekomst, viktig å se på samlet belastning, og eventuelle innspill om dårlige forhold i vannforekomsten

KOF

500

Avhengig av vannforekomst, viktig å se på samlet belastning, og eventuelle innspill om dårlige forhold i vannforekomsten

TOC

10

Avhengig av vannforekomst, viktig å se på samlet belastning, og eventuelle innspill om dårlige forhold i vannforekomsten

Fosfor og fosforforbindeler

5

Avhengig av vannforekomst, viktig å se på samlet belastning, og eventuelle innspill om dårlige forhold i vannforekomsten

Svovel og svovelforbindelser

100

Avhengig av vannforekomst, viktig å se på samlet belastning, og eventuelle innspill om dårlige forhold i vannforekomsten

Nitrogen og nitrogenforbindelser

20

Avhengig av vannforekomst, viktig å se på samlet belastning, og eventuelle innspill om dårlige forhold i vannforekomsten

Fluorider

1

Avhengig av vannforekomst. Utslipp vil ha større effekt i ferskvannsresipient enn saltvannsresipient

 

Organiske løsemidler

Avhengig av type løsemiddel

 

Antibegroingsmidler i kjølevann

 

Det bør vurderes krav til overvåking ved bruk av antibegroingsmidler i kjølevann.

 

 

 

 

 

 

 

   

Publisert: 30. januar 2017 Sist oppdatert: 01. mars 2017