gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Vedlegg 1: Kriterier for krav om vannovervåking

OBS! OBS! Alle punktene skal vurderes

Kriterier

Utdyping av kriterier

1. Har utslipp til vann

 

Ja – overvåking skal vurderes

Nei – skal ikke ha krav om overvåking

2. Egenskaper til stoffene som slippes ut og størrelse på utslippene

Jamfør vedlegg 1A. Vurderingsgrunnlag for utslipp til vann. 

 • Stoffer i kategori I – krav til overvåking uansett
 • Stoffer i kategori II og III – overvåking ved utslipp over visse grenser

3. Utslipp til samme vannforekomst fra flere bedrifter (samlet belastning)

 

Selv om kriteriene over ikke tilsier overvåking, skal bedriftene ha krav om overvåking dersom:

 • de har utslipp som kan bidra negativt som del av en samlet belastning til resipienten eller
 • har utslipp av komponenter som er årsak til at vannforekomsten er i risiko.

Dersom vi er i tvil, stiller vi krav om overvåking, pga. usikkerhet rundt tåleevne/resipientkapasitet ved utslipp fra flere.

4.Har bedriftsinternt deponi

 

Bedrifter som har deponi i kategori: 1: Deponi for farlig avfall eller kategori
2: Deponi for ordinært avfall, skal gjennomføre vannovervåking nedstrøms deponiet.

For bedrifter som har deponi i kategori 3: Deponi for inert avfall, vurderer vi fra sak til sak om vi skal kreve vannovervåking nedstrøms deponiet.

5.Tilstand i vannforekomsten

 

 

Skal ha krav om overvåking dersom vannforekomsten oppfyller minst ett av disse kriteriene:

 • er i moderat eller dårlig økologisk tilstand eller
 • ikke har oppnådd god kjemisk tilstand både i og uten innblandingssonen eller
 • er i risiko for å ikke nå miljømålene

og tilstanden kan ha sammenheng med utslippet fra bedrifta, jamfør punkt 3.

Dersom opplysninger om effekter av industriutslipp er mangelfulle, bør vi kreve overvåking.

 

Selv om det er god kjemisk tilstand i vannforekomsten, skal det stilles krav om overvåking dersom utslippene kan ha negativ påvirkning.

6. Påslipp til kommunalt nett

 

 

Skal ha krav om overvåking dersom:

 • stoffene i vedlegg 1 er omfattet av tillatelsen
 • det er klar årsakssammenheng mellom utslippskomponent og at det bør overvåkes ( ut i fra om det er spesielt farlig komponenter, store mengder og/eller svak/sårbar resipient)
 • utslippskomponenter kan være av betydning, men vil trolig ikke bli fanget opp av annen overvåking.
 • Ved vesentlig endring av utslippsbildet ved en bedrift må det gjøres ny vurdering etter kriteriene, for å avgjøre om de skal ha krav om vannovervåking.
 • Etter at bedriftene har gjennomført overvåking en gang, må vi vurdere intervall for hvor ofte de må gjenta denne. Hovedkravet i vannforskriften er at overvåkingsprogrammet skal gjennomføres tre år, og deretter kan det vurderes intervall for nye undersøkelser. Arbeidsgruppa foreslår at vi avventer denne diskusjonen til vi begynner å få inn overvåkingsresultater og ser "hvor landet ligger".
 • Arbeidsgruppa anbefaler at arbeidet med å stille krav om overvåking også følges opp overfor fylkesmennene og kommunene, slik at de følger opp med tilsvarende krav overfor de virksomhetene de følger opp (for eksempel delegert industri, kommunale renseanlegg, osv.).

- Vedlegg 1 A.  - Vurderingsgrunnlag for utslipp til vann
- Vedlegg 1 B.  - Vurderingsskjema for krav om overvåking

Publisert: 30. januar 2017 Sist oppdatert: 01. mars 2017