gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Vedlegg 2: Varsel om krav om vannovervåking / endringer i krav om vannovervåking

 

 

 

 

 

Oslo, 08.04.2014

 

Deres ref.:

 

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):

2014/3431

Saksbehandler:

 

     

Varsel om krav om vannovervåking / endringer i krav om vannovervåking

Gjelder landbasert industri med tillatelse fra Miljødirektoratet. 

Nye krav til overvåking i vannforskriften gjør at vi, som sektormyndighet, stiller mer detaljerte krav til overvåking av hvilken påvirkning industribedriftene har i vannforekomsten. En del bedrifter som tidligere ikke har fått krav om overvåking, vil nå få det.

Miljødirektoratet vil sikre lik behandling av bedriftene når det gjelder hvem som skal ha krav om vannovervåking. Vi har vurdert alle bedriftene med tillatelse fra oss opp mot vannforskriftens bestemmelser og bedriftens utslipp til vann.  De bedriftene som mottar dette varselet oppfyller etter vår vurdering forutsetningene for å iverksette overvåking. Dere mottar herved varsel om krav til vannovervåking i vannforekomsten dere har utslipp til. Overvåkingsprogrammet skal være på plass innen 01.03.2015.

Eventuelle kommentarer til varselet bes sendt oss innen 05.05.2014. 

Bakgrunn og begrunnelse

Innen 2015 skal det utarbeides regionale vannforvaltningsplaner med forslag til tiltak for å oppnå målet om minst god økologisk og god kjemisk tilstand i elver, innsjøer, grunnvann og kystvann. Planene skal revideres jevnlig.  For å avgjøre om det er behov for å gjennomføre tiltak for å oppnå målene om god tilstand, må det skaffes data om dagens tilstand i vannforekomstene gjennom overvåking. Likeledes, når tiltak er gjennomført, må det overvåkes for å undersøke om tiltakene har fått forventet effekt. Overvåkingens hovedmål er å fastsette dagens tilstand og se på avstand mellom tilstand og miljømål. Etter hvert vil det foreligge nok data for å se mulige trender. 

Resultatene fra overvåkingen, sammen med måling/beregning av utslipp/tilførsler, vil gi grunnlag for å vurdere mulige tiltak for å nå målet om god tilstand, og hvem som må iverksette tiltak. 

Nye krav til overvåking i vannforskriften, jf. vannforskriften § 18 og vedlegg V, pkt. 1.3, gjør at vi nå stiller krav om vannovervåking i vannforekomstene bedriften har utslipp til, og nedstrøms aktive deponier, for å følge med på hvilken belastning utslippene gir på vannforekomstene. 

En mer systematisk tilnærming enn tidligere, vil sikre en likebehandling av bedrifter med sammenlignbare påvirkninger og resipientforhold.   Etter hvert vil vi også få bedre kunnskap om utviklingen i vannforekomstene. Miljødirektoratet har derfor utarbeidet momenter som skal vurderes for å avgjøre når vi skal stille krav om vannovervåking, og ut fra disse momentene kommet fram til hvilke bedrifter som skal ha krav om overvåking. Momentene tar blant annet utgangspunkt i hvilke stoffer som slippes ut fra bedriftene, egenskapene til disse stoffene, tilstand, risiko samt samlet belastning i vannforekomsten. Momentene for vurderingen er gitt i vedlegg til dette brevet. 

Det er viktig at byrdefordelingen mellom ulike påvirkere/sektorer fordeles rimelig likt når det gjelder overvåkingskrav. Påvirkninger fra kommunalt avløp, vannkraft og oppdrett vurderes derfor nå av Miljødirektoratet, med tanke på økt grad av overvåking. Statens landbruksforvaltning og miljømyndighetene (tidligere Klif) har også sendt forslag til sine respektive departementer om overvåking av landbrukspåvirkede vannforekomster med en kostnad på 42 mill. årlig. 

Overvåkingsprogrammet

Hvem som får varselet om overvåking

Dette varselet sendes til bedrifter som: påvirker eller har påvirket vannforekomsten eller har sigevannsutslipp fra deponier for ordinært avfall eller farlig avfall, og som etter en vurdering av momentene i vedlegg til dette brevet skal ha krav om overvåking. 

En rekke bedrifter har et eksisterende overvåkingsprogram for vannforekomsten. I mange tilfeller har dette eksistert i samme form i mange år, men er kanskje ikke alltid tilpasset kravene i vannforskriften. 

Enkelte bedrifter er allerede i gang med vannovervåking i tråd med vannforskriften og har fastsatt overvåkingsprogram for en viss periode. Vi ønsker at disse bedriftene fullfører det programmet de har igangsatt. Når programmet er fullført, vil vi ha ny dialog med disse bedriftene om videre overvåking. Disse bedriftene vil likevel få kravet til overvåking nå, slik at alle de utvalgte bedriftene har likelydende krav. 

For bedrifter som har tillatelse til utslipp til vann, men som faktisk ikke har slike utslipp per i dag, gjelder kravet om overvåking først når bedriften har utslipp til vann.  Vi ber om at disse bedriftene gjør Miljødirektoratet oppmerksom på at de ikke har utslipp til vann per d.d, og at de varsler oss når de iverksetter slik drift, slik at fristene i kravet blir justert. 

Bedrifter som ikke får overvåkingskrav nå, vil kunne få dette kravet dersom utslippet endres vesentlig. 

Innhold i overvåkingsprogrammet

http://vannportalen.no ligger to relevante veiledere, "02:2013 Klassifisering av miljøtilstand i vann" og "02:09 Overvåking av miljøtilstand i vann". En eksempelsamling for overvåking i vann for fem bransjer (M 74/2013) gir enkel veiledning for hvordan et overvåkingsprogram kan settes opp. Den kan også være til hjelp for andre enn de fem bransjene som er med, som eksempler.  

Vi legger opp til en tett dialog med hver enkelt bedrift om overvåkingsprogrammet og hvordan dette må utformes for å oppfylle kravene i vannforskriften. For å ivareta dette har vi stilt krav om at dere oversender overvåkingsprogrammet til Miljødirektoratet for eventuelle merknader knyttet til hvilke elementer som skal overvåkes og frekvensen/intervall i prøvetakingen, før overvåking iverksettes. 

Bedriftene skal overvåke i vannforekomstene, for å følge med på hvilken påvirkning de har. De fleste bedriftene må gjennomføre rullerende overvåking, og intervallet for overvåking vurderes fra sak til sak. Etter at bedriftene har gjennomført overvåking en gang, vil vi vurdere intervall for videre overvåking. Kravet om overvåking innebærer således rullerende overvåking. For noen få bedrifter kan det være aktuelt å ikke gå videre med overvåkingen, men dette vil avklares når resultatet foreligger. 

Samarbeid med andre om overvåking

Fylkesmannen har fått i oppdrag å lage regionale overvåkingsprogrammer hvor blant annet bedrifter, havner, landbruk og andre som påvirker, skal inkluderes. Det er naturlig at den enkelte bedrifts overvåkingsprogram inkluderes i det regionale programmet. De regionale programmene skal være iverksatt innen 01.05.2015. 

Miljødirektoratet ser det som svært positivt dersom den enkelte bedrift finner det hensiktsmessig å samarbeide med andre bedrifter, kommuner eller andre sektorer som har utslipp til samme vannforekomster, om overvåkingsprogram og analyser. Dette kan også være kostnadsbesparende for bedriftene. Dersom bedriften ønsker et samarbeid, kan fylkesmannen kontaktes for å etablere et slikt samarbeid. Det er likevel Miljødirektoratet bedriften skal ha dialog med om innholdet i det enkelte program. 

Det er viktig å se helheten, og vurdere alle påvirkninger til vannforekomsten. I enkelte vannforekomster vil det være påvirkning fra mange forskjellige kilder. Dette kravet om vannovervåking rettes til de bedriftene som vi er myndighet for. Påvirkning fra andre kilder må også følges opp med krav om overvåking. Miljømyndighetene vil uansett vurdere resultatene samlet. 

Fylkesmannen vil få anledning til å komme med innspill til overvåkingsprogrammene fra bedriftene for å ivareta koordineringen med de regionale programmene. 

Varsel om nye krav og endrede krav

Miljødirektoratet varsler i henhold til forvaltningsloven § 16 at vi vil vedta nye/endrede krav til overvåkning i medhold av forurensningsloven § 18 første ledd nr. 6. 

For bedrifter som allerede har krav til overvåking, vil krav om vannovervåking som følger nedenfor erstatte gjeldende krav i tillatelsen til overvåking. Det nye kravet vil gjelde fra vedtak treffes. Kravteksten vil bli innarbeidet i tillatelsesdokumentet ved neste endring. 

For bedrifter som ikke har krav om overvåking i tillatelsen, vil kravet som følger nedenfor gjelde fra vedtak treffes, og kravteksten vil innarbeides i tillatelsesdokumentet ved neste endring. 

Kravet til overvåking vil lyde som følger: 

Overvåking i vannforekomsten og rapportering til Miljødirektoratet

Bedriften skal overvåke hvordan utslipp fra virksomheten påvirker økologisk og/eller kjemisk tilstand i vannforekomsten. Det skal gjennomføres rullerende overvåking, hvor intervallet for overvåking fastsettes etter at bedriften har gjennomført overvåking en gang. 

Overvåkingen skal gjennomføres etter vannforskriftens bestemmelser. Overvåkingen skal belyse påvirkning fra pågående og tidligere utslipp fra bedriften. Påvirkning av utslipp fra aktive deponier skal også overvåkes. Overvåkingen skal belyse bedriftens bidrag til samlet tilstand i vannforekomsten. 

Det skal overvåkes på følgende elementer, dersom det er relevant:

  1. 1.     Overvåking av økologisk tilstand (ved utslipp av organisk stoff, næringssalter, suspendert stoff, forsurende stoffer, giftige metall, eks kobber) skal omfatte kartlegging av plante- og dyresamfunnet (biologiske kvalitetselementer), dvs artssammensetning og mengde på samfunnsnivå. I tillegg skal relevante kjemiske parametere og fysisk- kjemiske støtteelementer overvåkes. 

Hvis det er en type påvirkning (eutrofipåvirkende, oksygenforbrukende, forsurende/alkaliserende eller nedslammende) så skal dere finne det mest følsomme kvalitetselementet (planteplankton, fastsittende planter, bunndyr eller fisk). Hvis det er flere enn en type påvirkning, må dere sannsynligvis måle på flere biologiske kvalitetselementer. 

Fysisk -kjemiske støtteelementer er de stoffene som påvirker økologisk tilstand som nevnt foran. Disse skal dere måle direkte i vannfasen.  Fysisk-kjemiske støtteelementer dekker også blant annet temperatur, oksygenforhold, ledningsevne etc, jamfør vannforskriftens vedlegg V. 

Dersom bedriften har utslipp av miljøgifter (såkalte vannregionspesifikke stoffer) eksempelvis kobber, krom, sink, PCB, som ikke er på listen over de EU-prioriterte stoffene oppført i vannforskriften vedlegg VIII ( 45 prioriterte miljøgifter), skal dere i forbindelse med økologisk tilstand utføre målinger av disse. Avhengig av stoff skal dere måle dette i vannfasen, biota eller i sediment.  

  1. 2.     Overvåking av kjemisk tilstand skal omfatte innhold/konsentrasjoner av EU prioriterte stoffer (jf. vannforskriften vedlegg VIII) som bedriften har eller kan ha utslipp av og som kan ha miljømessig betydning. Stoffene skal måles i vann, biota og/eller sedimenter.  

Overvåkingen skal gjennomføres av uavhengig fagekspertise, og følge anbefalinger gitt i overvåkingsveileder til vannforskriften (veileder 02-2009 "Overvåkning av miljøtilstanden i vann"). Plassering av prøvetakingspunkter og begrunnelse for plassering, hvilke stoffer som vil bli analysert samt intervall for prøvetaking skal beskrives i programmet. Hvordan og i hvilke medier (biota, sedimenter etc.) undersøkelsen vil bli gjennomført, skal også begrunnes. 

Data som fremskaffes ved vannovervåking, inklusiv sediment og biota, skal registreres i databasen Vannmiljø (http://vannmiljo.miljodirektoratet.no/ ). Data rapporteres på Vannmiljøs importformat; http://vannmiljokoder.miljodirektoratet.no . Her finnes importmal og oversikt over hvilken informasjon som skal registreres i henhold til Vannmiljøs kodeverk. 

Krav

Frist

Oversende forslag til program for vannovervåking til Miljødirektoratet for eventuelle merknader

 

 

01.10.2014

Ha overvåkingsprogram på plass

 

01.03.2015

Ha gjennomført overvåkingsprogrammet

31.12.2015

 

Oversende resultatene fra overvåkingen til Miljødirektoratet

 

01.03.2016

 Når resultater fra overvåkingen for 2015 foreligger, skal det vurderes hyppighet/intervall for videre overvåking. Denne vurderingen skal sendes Miljødirektoratet sammen med resultatene fra overvåkingen. 

Alle bedrifter får nå likelydende krav til overvåking. Overvåkingen skal imidlertid spesifiseres i overvåkingsprogrammet. Det vil derfor ikke være relevant for alle bedriftene å overvåke på alle elementene i kravet, for eksempel overvåking på kjemisk tilstand, jf. kravet om at det skal overvåkes på elementene som er relevante. Enkelte bedrifter er allerede i gang med vannovervåking i tråd med vannforskriften og har fastsatt overvåkingsprogram over en viss periode. Disse bedriftene vil likevel få kravet til overvåking nå, slik at alle de utvalgte bedriftene har likelydende krav. 

Dersom det er noe dere lurer på i dette brevet, så ta kontakt med saksbehandleren deres i Miljødirektoratet for avklaringer. 

Eventuelle kommentarer til varselet bes sendt oss innen 05.05.2014. Vi ber om at innspill til kravet begrunnes og gjerne med forslag til alternativer.

 

Hilsen

Miljødirektoratet 

 

Vedlegg

1

Momenter for vurdering av hvilke bedrifter som skal få krav om vannovervåking

 

 Kopi til NI

 

Publisert: 30. januar 2017 Sist oppdatert: 01. mars 2017