gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Sektorenes plikter

Sektorene skal samarbeide om regional plan for vannforekomstene og skal:

Være representert i vannregionutvalget

Hver sektor skal være representert i vannregionutvalget, jamfør vannforskriften § 22 om vannregionutvalg. Dette innebærer at:

 • Samarbeid

  Sektoren skal samarbeide med andre representanter i vannregionutvalget om å gjennomføre oppgavene som følger av vannforskriften, jamfør vannforskriften § 21 om vannregionens myndighet, og § 22 om vannregionutvalg.

  Sektoren skal samarbeide med andre sektorer om å løse oppgavene i vannforskriften i vannområdene, jamfør vannforskriften § 23 første ledd, om organisering av arbeidet i vannregionen.
 • Delta i planlegging

  Sektoren skal delta i planleggingen i vannregioner og vannområder når planleggingen berører sektorens virkeområde eller sektorens egne planer eller vedtak. Sektoren skal bidra med kunnskap og annen informasjon i planleggingen, jamfør vannforskriften § 22 om vannregionutvalg, og plan- og bygningsloven § 3-2 om ansvar og bidrag i planleggingen, og § 8-3 om utarbeiding av regional plan.
 • Planprogram

  Sektoren skal være med på å lage et planprogram, jamfør vannforskriften § 22 om vannregionutvalg, og § 28 første ledd bokstav a, om høring.

 • Sørge for medvirkning

  Sektoren skal bidra til  at innbyggere og næringsliv, lokale organisasjoner og sektormyndigheter kan delta i planprosessen, jamfør vannforskriften § 27 om offentlig deltakelse og informasjon, jamfør plan- og bygningsloven § 5-1 om medvirkning
 • Bidra til å identifisere påvirkninger

  Sektoren skal bidra med å finne fram til menneskeskapte påvirkninger på vannforekomstene i kommunen, jamfør vannforskriften § 15 om karakterisering, vurdering av miljøpåvirkning og økonomisk analyse, og § 22, andre ledd, om vannregionutvalg.
 • Bidra til oversikt over vesentlige vannforvaltningsspørsmål

  Sektoren skal bidra med å finne fram til de viktigste utfordringene i vannregionen, de største påvirkningene, hvilke vannforekomster som har dårlig tilstand og hvilke prioriteringer som bør gjøres i årene fremover, jamfør vannforskriften § 15 om karakterisering, vurdering av miljøpåvirkning og økonomisk analyse, § 22 om vannregionutvalg, og § 28 første ledd bokstav b, om høring.
 • Delta i tiltaksanalysen

  Sektoren skal komme med forslag til tiltak der de har myndighet til å bedre miljøtilstanden i vannforekomstene, jamfør vannforskriften § 22 andre ledd, om vannregionutvalg.

  Sektoren skal delta i arbeidet med å utarbeide lokal tiltaksanalyse. Dette er en gjennomgang og vurdering av tiltak som må gjennomføres i et vannområde for å forhindre forringelse i vannforekomstenes miljøtilstand eller for å forbedre og gjenopprette miljøtilstanden slike at vannforekomstene når målet om god tilstand. Gjennomgangen skal ende opp med forslag til tiltak som skal inngå i regionalt tiltaksprogram og i regional vannforvaltningsplan.

 • Bidra i tiltaksprogram

  Sektoren skal være med på å lage et tiltaksprogram, jamfør vannforskriften § 25 første ledd, om tiltaksprogram.

  Sektorene skal bidra til å fremskaffe et oversalg over kostnadene ved og angivelse av det rettslige grunnlaget for å gjennomføre de tiltak som skal inngå i tiltaksprogrammet, jamfør vannforskriften § 25 femte ledd.

 • Foreslå konkrete miljømål for vannforekomstene

  Sektoren skal være med på å foreslå miljømål for vannforekomstene i kommunen, jamfør vannforskriften § 24 første ledd, om miljømål.

 • Bidra i regional vannforvaltningsplan

  Sektoren skal være med på å lage en regional vannforvaltningsplan, jamfør vannforskriften § 26 første ledd, om forvaltningsplaner.

Gjennomføre planlagte tiltak på områder der sektoren er myndighet

Sektoren skal følge opp tiltak som inngår i tiltaksprogrammet og treffe vedtak etter relevant lovgiving der den har myndighet. Sektoren skal sette i gang tiltakene innen tre år etter planen er godkjent, jamfør vannforskriften § 25 sjette og åttende ledd, om tiltaksprogram. I sektorens saksbehandling skal det foretas ytterligere vurderinger av fordeler og ulemper ved de enkelte tiltak før endelig beslutning om tiltaksgjennomføring.

Legge planene til grunn for sektorens virksomhet og planlegging

Når planene er godkjent av regjeringen skal de legges til grunn for sektorens virksomhet og planlegging i vannregionen, jamfør vannforskriften § 29 om vedtak av forvaltningsplaner.

Vurdere ny aktivitet og nye inngrep

I saker der sektoren er myndighet må den vurdere om ny aktivitet eller nye inngrep i en vannforekomst fører til at miljømål ikke nås eller at tilstanden forringes. Dersom miljømålet ikke nås eller tilstanden forringes som følge av aktiviteten eller inngrepet, må sektoren vurdere om vilkårene etter vannforskriften § 12 om ny aktivitet eller nye inngrep, er oppfylt.

 

 

Publisert: 19. april 2016 Sist oppdatert: 20. april 2016