gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Vannmiljø

Vannmiljø er miljøforvaltningens fagsystem for lagring og analyse av data om miljøtilstanden i vann.

De primære datakildene er resultater av nasjonal og regional miljøovervåking og kartlegging initiert av Miljødirektoratet, fylkesmannens miljøvernavdeling eller regionale vannmyndigheter. Andre viktige kilder er miljøovervåking i regi av sektormyndigheter og myndighetspålagt overvåking hjemlet i ulike lovverk.

  • Vannmiljø (kartapplikasjon) finner du her

Hvem som drifter Vannmiljø

Vannmiljø eies og driftes av Miljødirektoratet. Fylkesmannens miljøvernavdeling og regional vannmyndighet utgjør, sammen med Miljødirektoratet, de primære brukerne. Det er oppnevnt et nettverk av superbrukere, en i hvert fylke, med ansvar for å fremme bruk, sikre kvalitet og formidle brukerbehov. Superbrukerne har også som hovedoppgave å administrere brukertilgangen lokalt.

Det er oppnevnt en egen redaksjonsgruppe bestående av systemadministratorer og utvalgte superbrukere fra fylkesmannen. Redaksjonsgruppen har mandat til å utvikle det faglige og funksjonelle innholdet i Vannmiljø. Det innebærer bl.a. å utvikle retningslinjer for god dataforvaltning, med vekt på datakvalitet og databeskrivelse (metadata), å vurdere og prioritere endringsbehov og å utarbeide årlige budsjettforslag. Redaksjonsgruppen påser i samarbeid med systemeier at Vannmiljø utvikles i tråd med hovedmålene.

Hovedmål

Vannmiljø skal bidra til å oppfylle følgende overordnede mål:

  • en helhetlig og kunnskapsbasert forvaltning av vannmiljøet
  • en effektiv forvaltning av vanndata
  • bedre samordning av pågående kartlegging og overvåking på tvers av fagetatene og forvaltningsnivåene, og bedre mulighet for effektiv ressursutnyttelse ved planlegging av nye overvåkingsaktiviteter
  • tett integrasjon med Vann-Nett
  • bedre informasjon til og kommunikasjon med viktige målgrupper

Kodeverk

For å legge best mulig til rette for import av data i Vannmiljø, er det utviklet en egen nettside med presentasjon av kodeverket og veiledning i utfylling av excel-importmalen. Det fremgår av kodeverket hvilke lovlige verdier som skal registreres i de ulike registreringsfeltene, samt gyldige kombinasjoner av de ulike kodene. Kodeverket finnes også på maskinlesbar form dersom man ønsker å automatisere prosessen med å generere importregnearket.

Integrasjon med Vann-Nett

Vannmiljø er sterkt integrert med Vann-Nett gjennom nettbaserte tjenester. Når det opprettes vannlokaliteter i Vannmiljø sendes en forespørsel til Vann-Nett om tilknytning til vannforekomst. Alle vannlokaliteter får en slik knytning dersom de ligger mindre enn 15 meter fra nærmeste vannforekomst. Når det klassifiseres vannforekomster i Vann-Nett går det tilsvarende en forespørsel til Vannmiljø om hvilke data som er lagret på lokaliteter med knytning til vannforekomsten. Vannmiljø sender da over alle data fra en tidsperiode på inntil 10 år, med mindre brukeren har valgt en kortere tidsavgrensning. Vannmiljø sender også over informasjon om vannlokaliteter, og hvilke parametre som er registrert på lokalitetene når det opprettes overvåkingshendelser i Vann-Nett. Disse tjenestene er stadig forbedret over tid for å luke unna feilsituasjoner som har oppstått, og for å tilfredsstille brukernes behov for mer fleksible funksjoner.

Det er også utviklet karttjenester for å gi innsyn på Vann-Netts data i Vannmiljø og vise versa.

Viktige lenker

Publisert: 16. desember 2014 Sist oppdatert: 13. november 2015