gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Høring og offentlig ettersyn av planprogram og hovedutfordringer

Det er nå startet opp revidering av Regional plan for vannforvaltning for vannregion Agder 2016-2021 (vannforvaltningsplanen), for ny planperiode 2022 – 2027. Fylkesutvalgene i Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland, samt fellesnemda i Vestfold/Telemark har vedtatt å legge forslag til planprogram og hovedutfordringer for vannregion Agder ut til høring og offentlig ettersyn jf. plan- og bygningslovens § 4-1 og § 8-3.

Vannforvaltningsplanen omfatter vannregion Agder som består av Aust-Agder, Vest-Agder, deler av Telemark og litt av Rogaland. Formålet med vannforvaltningsplanene er å sikre en mest mulig helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomstene.

Planprogrammet beskriver planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning og behovet for utredninger. Dokumentets hovedutfordringer forteller hvilke utfordringer vannregion Agder står ovenfor i dag.

Nasjonale myndigheter har etter at dokumentene ble behandlet politisk kommet med nasjonale føringer, og føringene må legges til grunn for det videre arbeidet. De nasjonale føringene finner du her:

 https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/vassforvaltning/id2633068/

Dokumentene ligger på høring frem til 3. juli, og ligger vedlagt. Dokumentene finnes også som papirutgaver i resepsjonen i fylkeshusene i Aust-Agder, Vest-Agder og Telemark.

Alle har anledning til å sende innspill til dokumentene. Dersom dere har innspill, sendes de til:

Vest-Agder fylkeskommune

Tordenskjolds gate 65

Postboks 517 Lund

4605 Kristiansand

 Eller på e-post til: postmottak@vaf.no

Merk innspillet med: "Vannforvaltningsplan".