gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Vannregionutvalget

I henhold til vannforskriftens § 22 skal vannregionmyndigheten for den enkelte vannregion opprette og lede et vannregionutvalg. Finnmark fylkeskommune er vannregionmyndighet i Finnmark.

<p class="imagetext">Vannregionutvalget anno 2010. Bakerst fra venstre: Stig Moen, Bente Christiansen, Frank Martin Ingilæ, Åge Josefsen og Mia Høgi. Foran fra venstre: Johanne Salamonsen, Anne Nesbakken, Eirik Frøiland og tidligere leder Ann Solveig Sørensen</p>

Vannregionutvalget (VRU) skal være sammensatt av representanter for vannregionmyndigheten og øvrige fylkeskommuner, fylkesmannsembeter, samt andre berørte sektormyndigheter og kommuner.

Ved å være involvert i vannregionutvalget bidrar sektormyndigheter, fylkeskommuner og kommuner i vannforvaltningsarbeidet, og følger opp sitt ansvar for å skaffe til veie kunnskapsgrunnlaget for fastsettelse av miljømål innenfor sine ansvarsområder, og for å utrede forslag til tiltak.

Vannregionutvalget i Finnmark består av representanter fra:

  • Finnmark fylkeskommune
  • Fylkesmannen i Finnmark
  • Mattilsynet Regionskontor Troms og Finnmark
  • Kystverket Troms og Finnmark
  • Statens vegvesen Region Nord
  • Fiskeridirektoratet Region Finnmark
  • Norges vassdrags- og energidirektorat Region Nord
  • Øst-Finnmark regionråd
  • Vest-Finnmark regionråd
  • Tana kommune

Regionrådene deltar på vegne av kommunene, men alle kommunene har i tillegg mulighet til å delta selv hvis de ønsker dette. Det jobbes for at flere kommuner skal delta i VRU. Andre aktører som har vært invitert til å sende representanter men har som har valgt å ikke delta er Sametinget, Reindriftsforvaltningen og Forsvarsbygg.

Her finner du en oversikt over representantene i vannregionutvalget for Finnmark per 2016. Leder for vannregionutvalget er fylksvaraordfører Ragnhild Vassvik. Vannregionutvalget er for begge vannregionene som Finnmark fylke inngår i.

Vannregionutvalget møtes i gjennomsnitt to ganger i året. For en oversikt over møter i vannregionutvalget, vises det til oversikten over arrangementer.

Publisert: 05. januar 2015 Sist oppdatert: 09. mars 2016