gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Vannregionutvalget

I henhold til vannforskriftens § 22 skal vannregionmyndigheten for den enkelte vannregion opprette og lede et vannregionutvalg. Finnmark fylkeskommune er vannregionmyndighet i Finnmark.

Vannregionutvalget anno 2010. Bakerst fra venstre: Stig Moen, Bente Christiansen, Frank Martin Ingilæ, Åge Josefsen og Mia Høgi. Foran fra venstre: Johanne Salamonsen, Anne Nesbakken, Eirik Frøiland og tidligere leder Ann Solveig Sørensen

Vannregionutvalget (VRU) skal være sammensatt av representanter for vannregionmyndigheten og øvrige fylkeskommuner, fylkesmannsembeter, samt andre berørte sektormyndigheter og kommuner.

Ved å være involvert i vannregionutvalget bidrar sektormyndigheter, fylkeskommuner og kommuner i vannforvaltningsarbeidet, og følger opp sitt ansvar for å skaffe til veie kunnskapsgrunnlaget for fastsettelse av miljømål innenfor sine ansvarsområder, og for å utrede forslag til tiltak.

Vannregionutvalget i Finnmark består av representanter fra:

  • Finnmark fylkeskommune
  • Fylkesmannen i Finnmark
  • Mattilsynet Regionskontor Troms og Finnmark
  • Kystverket Troms og Finnmark
  • Statens vegvesen Region Nord
  • Fiskeridirektoratet Region Finnmark
  • Norges vassdrags- og energidirektorat Region Nord
  • Øst-Finnmark regionråd
  • Vest-Finnmark regionråd
  • Tana kommune

Regionrådene deltar på vegne av kommunene, men alle kommunene har i tillegg mulighet til å delta selv hvis de ønsker dette. Det jobbes for at flere kommuner skal delta i VRU. Andre aktører som har vært invitert til å sende representanter men har som har valgt å ikke delta er Sametinget, Reindriftsforvaltningen og Forsvarsbygg.

Her finner du en oversikt over representantene i vannregionutvalget for Finnmark per 2016. Leder for vannregionutvalget er fylksvaraordfører Ragnhild Vassvik. Vannregionutvalget er for begge vannregionene som Finnmark fylke inngår i.

Vannregionutvalget møtes i gjennomsnitt to ganger i året. For en oversikt over møter i vannregionutvalget, vises det til oversikten over arrangementer.

Publisert: 05. januar 2015 Sist oppdatert: 09. mars 2016