gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Om vannregionen

Foto: Frank Martin Ingilæ Fotograf: Frank Martin Ingilæ

Finnmark vannregion består av sju vannområder. Tidligere omfattet vannregionen hele Finnmark fylke, men i 2013 ble det underskrevet en avtale mellom Norge og Finland som skilte ut grensevassdragene Tana, Pasvik og Neiden i en ny, norsk-finsk vannregion. Du kan lese mer om dette på nettsidene til den norsk-finske vannregionen.

Det er nesten 3300 vannforekomster i Finnmark vannregion, og av disse har 87 % minst god eller antatt god økologisk tilstand. Per 2016 er kun 6 % av vannforekomstene i risiko for å ikke oppnå sine fastsatte miljømål innen fristen i 2021.

Vannkraft er den påvirkningsfaktoren som berører flest elver og innsjøer. Noen vannforekomster er påvirket av forurenset grunn, fiskeoppdrett og fysiske inngrep som kanalisering, og langs kysten er flere havner forurenset av miljøgifter. Nye, fremmede arter som kongekrabbe påvirker også miljøtilstanden.

Generelt er vannmiljøet i Finnmark i god tilstand, men man mangler en grundig kartlegging av miljøtilstand og påvirkningsgrad for mange påvirkninger. En av prioriteringene fremover er å heve kunnskapsnivået gjennom overvåkning.

Mer informasjon om miljøtilstand og påvirkninger kan du finne i databasen Vann-Nett.no, eller på Miljødirektoratets nettsider miljøstatus.no.

Publisert: 15. oktober 2014 Sist oppdatert: 15. oktober 2014