gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Regional vannforvaltningsplan – hva betyr den for kommunene?

Fylkestinget i Finnmark vedtok den 9. desember 2015 to regionale planer for vannforvaltning med tilhørende tiltaksprogram og handlingsprogram. Hva betyr dette for regional og lokal planlegging i Finnmark?

 

Kort om regional plan for vannforvaltning

Planen er hjemlet i forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften). Vannforskriften omfatter både ferskvann (elver, bekker, innsjøer og grunnvann) og kystvann til 1 nautisk mil utenfor grunnlinjen. Formålet med den nye forvaltningen er å sikre beskyttelse og bærekraftig bruk av alt vann, og å sette inn forbedrende tiltak der dette er nødvendig.

Forvaltningsplanen er sektorovergripende, og skal bidra til å styre og samordne både vannforvaltning og arealbruk på tvers av kommune-,  fylkes- og landegrenser. Forvaltningsplanen fastsetter miljømål for alle de nesten 3300 vannforekomstene i vannregionen. Miljømålene baseres både på kjemiske, fysiske og økologiske forhold.

Hvilke føringer gir planen?

I henhold til plan- og bygningslovens § 8-2 skal forvaltningsplanen legges til grunn for regionale myndigheters virksomhet og for kommunal og statlig planlegging og virksomhet i regionen. Forvaltningsplanen er ikke juridisk bindende, men all ny aktivitet, herunder arealplanlegging, skal vurderes opp mot vedtatte miljømål.

Sektormyndighetene har adgang til å fravike planen, men hvis en vannforekomst står i fare for ikke å nå vedtatt miljømål fordi tiltak utsettes eller ikke gjennomføres, må man søke å klarlegge årsaken til dette, og nye tiltak må vurderes.

Hvordan skal tiltaksprogrammet følges opp?

Forslagene til tiltak følges opp sektorvis og iverksettes av ansvarlige myndigheter. Foreslåtte tiltak skal være igangsatt senest 3 år etter vedtatt tiltaksprogram, altså innen utgangen av 2018.

Detaljnivået i tiltaksprogrammet foregriper ikke saksbehandlingen. Videre saksbehandling skal foreta avklaringer og konkrete vurderinger av fordeler og ulemper ved de enkelte tiltak før endelig beslutning om tiltaksgjennomføring tas.

Hva betyr dette for lokal forvaltning og planlegging?

Kommunen skal følge opp planlagte tiltak på områder der kommunen er myndighet. Den regionale vannforvaltningsplanen skal legges til grunn for all kommunal virksomhet og planlegging.

Kommunen skal vurdere ny aktivitet og nye inngrep i henhold til § 12 i vannforskriften. Paragraf 12 skal vurderes når det skal fattes enkeltvedtak om ny aktivitet eller nye inngrep i en vannforekomst som kan medføre at miljømålene ikke nås eller at tilstanden forringes. Klima- og miljødepartementet har utarbeidet en veileder som kan lastes ned her.

Vann-Nett - Kartbasert verktøy og kunnskapsgrunnlag

Vann-nett (www.vann-nett.no/portal/Default.aspx og www.vann-nett.no/saksbehandler) er et kartbasert forvaltningsverktøy som gir grunnlaget for planlegging og gjennomføring av vanntiltak. Vann-Nett er en kilde til informasjon om miljøtilstanden i bekker, elver, innsjøer og kystvann, og gjennom registrering av lokal data vil man etter hvert få et godt bilde av miljøtilstanden i og rundt vannforekomstene.

Hvorfor er kommunene viktige?

Kommunen har myndighet på flere områder som påvirker vannmiljøet og vannkvaliteten, blant annet drikkevann, avløp, forurensning, landbruk, friluftsliv og arealbruk. Gjennom kommuneplanens samfunnsdel, arealdelen og i de årlige handlingsprogrammene må derfor de ulike vanntema bli en integrert del av kommunens planlegging. Helhetlig vannforvaltning krever helhetlige løsninger også på kommunalt nivå. Det anbefales derfor at de ulike vanntema samordnes og integreres i det ordinære plansystemet i kommunen.

For mer informasjon om hva vannforskriften betyr for kommunene, kan du også besøke temasidene til Miljøkommune.no. Der finner man blant annet brosjyrer om vannforvaltning, maler knyttet til saksbehandling og en instruksjonsvideo om hvordan man skal hente ut informasjon fra Vann-Nett.

Publisert: 16. mars 2016 Sist oppdatert: 16. mars 2016